Ana sayfa
 > search far

öne çıkan belgeler ile ilgili » ara t rma sureci kurumsal mu terilere geri bildirim


Kurumsal Zekâ Araçlarý Tame Ýþ Bilgi Glut
Skila, Inc ilaç, biyoteknoloji için geliþmiþ eKnowedge araçlarý uygulayarak, ve týbbi cihaz endüstrisi edilir. Her bilgi iþçisi istiyor sunan tür.

ara t rma sureci kurumsal mu terilere geri bildirim  Kurumsal Zekâ Araçlarý Tame Ýþ Bilgi Glut bilgi yönetimi çözümü , iþ zekasý uygulamalarý , en iyi bilgi yönetimi yazýlýmý , bilgi yönetimi ürünleri , iþ zekasý çözümleri , bilgi yönetim danýþmaný , OBIEE , perakende iþ zekasý , iþ zeka 2009 bilgi yönetimi araçlarý , iþ zekasý sistemleri , iþ zekasý Blog , rekabetçi istihbarat , php bilgi yönetimi , pazarlama istihbarat , bilgi yönetimi kamu sektörü /> Kurumsal Zekâ Araçlarý Tame Ýþ Bilgi Glut D. Geller - Devamı…
Üretim Süreci Yönetimi (MPM)
The Manufacturing Process Management Knowledge Base addresses the processes associated with Manufacturing Engineering, or Digital Process Design, including the design, documentation, validatio...
Start evaluating software now
Ülke:

 Security code
Already have a TEC account? Sign in here.
 
Don't have a TEC account? Register here.

Ilgili Belgeler » ara t rma sureci kurumsal mu terilere geri bildirim


Sizin Kurumsal Dýþ Tedarik Zinciri Ölçme
Tedarik zincirleri bu yana, tanýmý gereði, uçtan uca arasý kurumsal süreci hakkýnda, biz tedarik zinciri performans yönetimi düþünmeye zaman dört duvar dýþýnda bakmanýn artan önemini vurgulamak. Eðer izliyorsanýz tedarik zinciri önlemler sayýsýna göre boðulmuþ, bu önemli bir etkisi olabilir birkaç üzerinde enerjileri odaklanmak daha iyidir.

ara t rma sureci kurumsal mu terilere geri bildirim  öðrenmek için, tanýnmýþ bir araþtýrma þirketi nasýl tedarik zinciri ölçmek için bir rapor rastlamak istekli oldu ürünleri. Bu bir navigasyon sistemi ile bir araba satýn gitmek için söylenmiþti sonra yön sorma ve gibiydi. Tedarik zinciri performans yönetimi bir teknoloji daha büyük. Süreç, yöntem ve teknoloji tüm performans iyileþtirmeleri almak hayati bir rol oynamaktadýr. iyi asla daha geç Tedarik zinciri yolculukta birçok ilerleme (bu durumda, sadece ileriye doðru Devamı…
IBM Kurumsal Uygulama Entegrasyonu içine taþýr
International Business Machines (NYSE: IBM) iþ uygulamalarý entegre ve e-iþ mimarileri geliþtirmek yardýmcý olacaktýr MQSeries Integrator yeni bir sürümü duyurdu. MQSeries ile mesaj odaklý katman IBM'in liderlik onlarý kýsa sürede pazarda liderlik rolü almak için izin vermelidir.

ara t rma sureci kurumsal mu terilere geri bildirim  MQSeries Integrator Sürüm 1 kullanarak ve beta testi MQSeries edilir         Integrator Sürüm 2. MQSeries Integrator Sürüm 1 bize dönüþtürmek yardýmcý olur         diðer uygulamalar tarafýndan anlaþýlabilir, böylece eski verilerin, bu         Þirketimiz için çok önemli, bu dönüþümler yapmak zorunda bizi kurtardý         elle, Jon Calladine, Sistem Interconnect Danýþmaný, Ýngiliz dedi         Telekom. Ýnanýyoruz ki MQSeries Devamı…
Kurumsal Yazýlým Seçim Rehberiniz: Part Two
Kurumsal yazýlým seçimi riskli bir giriþimdir. Eðer þartlarý tespit ettik sonra bile, önemli yazýlým deðerlendirme ve müzakere aþamalarýnda potansiyel mayýn tarlalarý bulunmaktadýr. Size, ihtiyaçlarýnýzý karþýlayan bir çözüm seçiminde riskleri azaltmanýn yollarýný öðrenin.

ara t rma sureci kurumsal mu terilere geri bildirim  ölçme ve deðerlendirme kapsar. Kararlar akýllýca ve oldukça yapýlabilir böylece Çözümler bir oyun alaný üzerinde karþýlaþtýrýlmalýdýr. Bu ayný zamanda düþünüyorsanýz tüm satýcýlarý açýkça gerekli iþlevselliði anlamak ve buna göre cevap anlamýna gelir. Aþaðýdaki adýmlar Teknoloji Deðerlendirme Merkezleri anlatacaðým ( TEC yazýlým ölçme ve deðerlendirme, ve için en iyi çözümlerden iki veya üç seçme ideal bir yol için s) metodolojisi son Devamı…
Review Yýl: Top Kurumsal Yazýlým Haber ve 2011 Trendleri
2011 hemen sarar altýnda yaklaþýk, bu yýlki eðilimleri ve kurumsal yazýlým haber vericiler üzerinde tartmak için uzmanlar istedi. Kendi kurumsal yazýlým endüstrisi, yýlýn en sýcak trendleri ve daha 2011 yýlýnda en büyük hikayeleri alýr almak için bu makaleyi okuyun. Þimdi okumak için giriþ yapýn.

ara t rma sureci kurumsal mu terilere geri bildirim   bu haber teknolojisi , aracý güvenlik , bu iþ uygulamalarý , iþ uygulamalarý , yazýlým planlama yazýlýmý iþ yazýlým þirketi , eai , yazýlým erp , teknoloji yazýlým þirketi , Þirket uygulama , yazýlým sistemi uygulamasý , sistemi uygulama yazýlýmý , iþ uygulamalarý /> Review Yýl: Top Kurumsal Yazýlým Haber ve 2011 Trendleri TEC Analysts - Temmuz 5, 2013 Read Comments 2011 le hemen sarar altýnda yaklaþýk, bu yýlki eðilimleri ve kurumsal yazýlým haber vericiler Devamı…
ERP PLM konuþun miyim?
Ürün yaþam döngüsü yönetimi (PLM) üreticilerine avantaj sunar, çünkü kurumsal uygulamalarýn en hýzlý büyüyen kategorilerden biri haline gelmiþtir. Ama PLM sistemi kurumsal kaynak planlama sistemi ile el-ele çalýþmasý gerekiyor, bu yüzden nasýl bir organizasyon farklý dilde "konuþmak" olan bu iki kurumsal uygulamalar entegre edebilirsiniz?

ara t rma sureci kurumsal mu terilere geri bildirim  iþletme içinde ve iþletmeler arasýnda çoklu disiplinler bilgi ve iþ süreçlerini çeker. Ürün tasarýmý, ürün yaþam döngüsü çok önemli bir rol oynarken, PLM sadece bilgisayar destekli mühendislik için eklenti araçlarý serisi (CAE) ve ürün veri yönetimi deðil (PDM). PLM, iþ sonuçlarýný geliþtirmek için ürünlerini en yüksek deðeri elde etmek için bir þirket tarafýndan kullanýlabilecek bir uygulama paketidir. Ve tedarik zinciri yönetimi (SCM) ve müþteri iliþkileri Devamı…
Proof ROI mý
Bir iyi düþünülmüþ, kapsamlý ROI (yatýrým getirisi) pazarlama ve satýþ programý bir zorunluluktur iþ için bugünün zor iþ (B2B) yazýlým pazar haline gelmektedir. Ancak, birkaç þirket uygun yatýrým gibi görünüyor. Yaptýklarý ilk hata dahili bir yatýrým getirisi programý oluþturmak için çalýþarak maliyetleri düþürmeye çalýþmaktýr. Bu deðer insanlar, zaman ve çaba harcamak emin bir yoldur. Eðer yatýrým getirisi satýþ ve pazarlama yatýrým önemli bir getiri istiyorsanýz, bir uzman iþe.

ara t rma sureci kurumsal mu terilere geri bildirim  pazarlama konumunu geliþtirmeye yardýmcý olarak , ben er ya da geç, onlarýn ürünler hakkýnda gerçeði ortaya çýkarmak için aþaðý kazmak zorunda söyleyin. Ne düþünüyorum (ve umut) ürünlerin gerçek doðasýný ve deðer, ya da ne oldu olacak þekilde tasarlanmýþtýr, ama gerçek, kaya gerçektir deðil. Kazma çaba gerektirir, ve size orada olduðunu düþündüðüm bulamayabilir. Daha iyi yaptýðýnýz herhangi bir iddia ispat edebilmek çünkü Ama, gerekli. Konumlandýrma Devamı…
Dassault Tüketici Deneyimi Yönetimi, hemen hemen Sevgiler
Perakende ve tüketim mallarý için Ürün yaþam döngüsü yönetimi (PLM) (CPG), genellikle geliþmiþ endüstriyel ürünler tasarlamak için üretim þirketleri tarafýndan kullanýlan daha karmaþýk sistemlerin daha hafif bir versiyonu olarak görülüyor. Dassault Systèmes, özellikle perakende müþteri deneyimini ele PLM çözümleri sunmak için birkaç satýcýlarý biridir. Bu makalede, TEC analisti Gabriel Gheorghiu perakendeciler müþteri deneyimi için Dassault Systèmes çözüm nasýl kullanabileceðinizi gösterir.

ara t rma sureci kurumsal mu terilere geri bildirim  sofistike tasarým üretim þirketleri tarafýndan kullanýlan daha karmaþýk sistemlerin daha hafif bir versiyonu olarak görülüyor Sanayi ürünleri. En PLM satýcýlarý böylece ürün geliþtirme perakende için kendi PLM sunan temel yapým, ayný zamanda sattýklarý ürünler üretiyoruz perakendeciler odaklanýn. Diðer özellikler gibi (daha önce ürün geliþtirme sürecine tedarikçileri dahil etmek için kullanýlýr) kaynak olarak, bazen mevcut, iþbirliði (tüm iç ve dýþ ortaklarý Devamı…
Portal Plays Boþanma Aðrý Yatýþtýrýcý
Yahoo Inktomi ayakkabý attý ama kapalý kurumsal kapýlar ardýnda bir 'sadece arkadaþ' düzenleme için açýk kapý býraktý. Bu arada, Inktomi hepsini en büyük kapalý kapýnýn arkasýnda sunar ve bir ipucu istemiyor.

ara t rma sureci kurumsal mu terilere geri bildirim           Inktomi Yahoo nun off-dizin aramalarý güç arama motoru olmuþtur         Ýnternet zamanýn baþlangýcýndan bu yana. Inktomi gururu ve hisse senedi hem de         fiyat yaralý, ama þirket diyor olduðunu onun için etkileri         Uzun vadeli finansal resim hafiftir. Bir         Inktomi en iyimser olmak için neden Yahoo güç için davet olmasýdýr         yeni ilan kurumsal portal giriþim arar. Kurumsal Yahoo         ile Devamı…
Informatica PowerCenter 5 Kurumsal Veri Entegrasyonu saðlar
Informatica Corporation Informatica PowerCenter 5 SAP R / 3 ve PeopleSoft olarak kurumsal kaynak planlamasý (ERP) sistemleri veri kaynaklarý geniþ bir yelpazede, dahil olmak üzere e-Ýþ uygulamalarýnda daðýtýlabilir veri, analitik uygulamalar ve veri ambarlarý, entegre bir platform , web günlükleri ve Siebel uygulamalarý. Onun teklifiyle Piyasa doðrulama bir önceki yýla göre gelir bir% 150 artýþla, 2000 Q4 bir kayýt gösterilir.

ara t rma sureci kurumsal mu terilere geri bildirim  veri , Ücretsiz ETL aracý , ETL iþleme , ETL özü , açýk kaynak ETL araçlarý , ETL yük , veri profili , ETL komut dosyasý , su ýsýtýcýsý etl , iþ zekasý konferans , ETL kitaplar , gerçek zamanlý veri ambarý , ETL þemasý , sybase veritabaný , veri entegrasyonu araçlarý , veri entegrasyonu ürünleri , veri entegratörü , ETL öðretici , ETL geliþtirme , ETL aracý karþýlaþtýrma /> Informatica PowerCenter 5 Kurumsal Veri Entegrasyonu saðlar M. Reed - Temmuz 5, 2013 Read Com Devamı…
EAI Satýcý Crossworlds Middleware Özelleþtirme kolaylaþtýrýr
Crossworlds Yazýlým, bir kurumsal uygulama entegrasyonu satýcý, müþterilerin özel iþlevselliði ile bileþenler ve yardýmcý programlar elde etmek için daha kolay yapýyor. Satýcý bazý bileþenler için ek ücret ile yýlda 50.000 $, bir abonelik esasýna göre bir Crossworlds Exchange sitesinde yaratacak.

ara t rma sureci kurumsal mu terilere geri bildirim  Crossworlds Alým Satým sitesi yaratacak         bazýlarý için ek ücret ile yýlda 50.000 $ karþýlýðýnda abonelik temelinde,         bileþenler. Satýcý hedefi müþterileri için geliþtirme kolaylaþtýrmak için         ve EAI çözüm daha her yerde olun. olarak         Ayrýca, satýcý duyurdu Ingersoll-Rand Corporation ýn olacak bu         onlarýn Oracle E-ihale ve eski baðlanmak için Crossworlds aracýný kullanýn Devamı…

Son aramalar:
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Others