Ana sayfa
 > search far

öne çıkan belgeler ile ilgili » bpm de erlendirmelere dokumantasyon


AuraPortal: Out Worth kontrol bir BPM Satýcý
AuraPortal, yeni bir iþ süreçleri yönetimi (BPM) satýcý, BT programlama aðýr gerek kalmadan iþ süreci yürütme modelleri oluþturan bir çözüm sunuyor. Bu makalede, Baþ Analisti PJ Jakovljevic satýcýnýn kalkýnma stratejileri ve BPM Suite'in modülleri geniþ kapsamý içindeki görüþ verir, ve sistemin farklý özelliklerinden biri müþterilerinin farklý ihtiyaçlarýna cevap anlatýlýr.

bpm de erlendirmelere dokumantasyon   Out Worth kontrol bir BPM Satýcý iþ süreci yönetimi iþ ilanlarý , iþ süreci yönetimi dersi , bpm yazýlým nedir , iþ süreçleri yönetimi teknolojisi iþ süreci yönetimi , açýk kaynak bpm yazýlým , bpm iþ yönetimi süreci yazýlým iþ süreci yönetimi konferans , iþ süreçleri yönetimi kurslarý , iþ yönetimi süreci , iþ süreçleri yönetimi giriþimi , iþ süreçleri yönetimi faydalarý , iþ süreçleri yönetimi ppt , iþ süreçleri dýþ kaynak yönetimi /> Devamı…
Kesikli Üretim (ERP)
The simplified definition of enterprise resource planning (ERP) software is a set of applications that automate finance and human resources departments and help manufacturers handle jobs such as or...
Start evaluating software now
Ülke:

 Security code
Already have a TEC account? Sign in here.
 
Don't have a TEC account? Register here.

Ilgili Belgeler » bpm de erlendirmelere dokumantasyon


BPM Ürün Ýnceleme: SAP BusinessObjects Planlama ve Konsolidasyon
SAP BusinessObjects Planlama ve Konsolidasyon: Bu iþ süreçleri yönetimi (BPM) ürünün güçlü ve zorluklar hakkýnda bilgi edinin ve size BPM seçimi proje için deðerlendirilmesi gerekip gerekmediðini içine analisti fikir edinmek.

bpm de erlendirmelere dokumantasyon  BPM Ürün Ýnceleme: SAP BusinessObjects Planlama ve Konsolidasyon yarar , ERP yararlarý , iþ ERP yazýlým , iþ zekasý uygulamasý , iþ zekasý bi , iþ zekasý danýþmaný iþ zekasý danýþmanlarý , karar destek panolarýnýn iþ zekasý , iþ zekasý raporlarý , iþ zekasý yorum , iþ zekasý yazýlým çözümleri , iþ zekasý yazýlýmlarý , iþ zekasý çözümü iþ zekasý sistemleri , iþ zekasý teknolojileri , iþ zekasý teknolojisi , iþ zekasý aracý , iþ zekasý satýcý , Devamı…
BPM Showdown! Oracle Hyperion Sistem 9 vs OUTLOOKSOFT vs Cartesis Suite
Ben Teknoloji Deðerlendirme Merkezlerinde Lyndsay Bilge, üst düzey araþtýrma analisti deðilim. Kurumsal yazýlým Gösterisinde TEC serisi baþka bir hoþ geldiniz. Hyperion Sistem 9 vs OUTLOOKSOFT vs Cartesis Suite: Bugünün Showdown kafa kafaya yarýþmaya birbirlerine karþý en iyi iþ performans yönetimi (BPM) satýcýlarýnýn üç çukurlarý! Biz bu Showdown yararlý ve bilgilendirici bulmak ve soru ve yorumlarýnýz için davet umuyoruz.

bpm de erlendirmelere dokumantasyon  BPM Showdown! Oracle Hyperion Sistem 9 vs OUTLOOKSOFT vs Cartesis Suite BPM Showdown! Oracle Hyperion Sistem 9 vs OUTLOOKSOFT vs Cartesis Suite Lyndsay Wise - Temmuz 5, 2013 Read Comments BPM Showdown Hoþgeldiniz: Oracle Hyperion Sistem 9 vs OUTLOOKSOFT vs Cartesis Suite Ben de Lyndsay Wise, üst düzey araþtýrma analisti deðilim Teknoloji Deðerlendirme Merkezleri. Kurumsal yazýlým Gösterisinde TEC serisi baþka bir hoþ geldiniz. Bugünkü Showdown kafa kafaya yarýþmaya birbirlerine karþý en Devamı…
Ýþ Süreçleri Yönetimi Geleceði: BPM nereye gidiyor?
Deðiþen iþ ortamlarý için hýzlý yanýt için gerek iþ süreçleri yönetimi (BPM) büyüme sonuçlandý. Bu nedenle, BPM satýcýlarý iþletmelerin fonksiyonel gereksinimlerini karþýlamak için birleþme ve satýn alma stratejileri baþlamadan.

bpm de erlendirmelere dokumantasyon  Ýþ Süreçleri Yönetimi Geleceði: BPM nereye gidiyor? Ýþ Süreçleri Yönetimi Geleceði: BPM nereye gidiyor? Hans Mercx - Temmuz 5, 2013 Read Comments Giriþ Ýþletmeler iþ süreçleri yönetimi kullanmanýn yeni bir yol (BPM) çözümler arýyoruz. Daha dinamik hale geldikçe, iþletmelerin iþ þablonlarý daha hýzlý tepkiler talep ediyorlar. Sonuç olarak, bu tür CommerceQuest , HandySoft , TIBCO ve Metastorm gibi þirketler vardýr BPM suit geliþtiriyoruz uygulama, entegrasyon ve içerik Devamı…
Bir Lider Satýcý Yönetiþim, Risk Yönetimi ve Uyum kucaklýyor nasýl
SAP AG uzun satýcý kurumsal uyum ve risk yönetimi artan zorluklarý karþýlamak için þirketlere yardýmcý kurumsal sistemlerinin artan rolü kabul ettiði gibi, ürün paketinin özünde uyum yerleþtirerek taahhüt etmiþtir.

bpm de erlendirmelere dokumantasyon   ve iþ performansý yönetimi (BPM) özellikli SAP NetWeaver platformu ( Çok SAP NetWeaver bakýnýz) geniþletilmiþ GRC ekosistem üzerinde çok gerekli þeffaflýðý saðlamak. Birkaç yýl önce, SAP müþterilerine-içinde veya sanayi genelinde ihtiyaçlarýný karþýlamak özel teknolojiler ve yetenekler kazanarak, geniþ çözüm teklifleri eklemek için dolgu satýn almalar kullanmak stratejisini ifade . Bu amaçla, yukarýda belirtilen SAP xApp xem ek olarak, VitalSprings Teknolojileri de Devamı…
Oracle Diðer Onun SOA Forays Orkestralarý Birinci Bölüm: Olay Özeti ve Pazar Etki
Hizmet odaklý mimari tabanlý bir platform ve kurumsal çözümler muhtemelen olmayacak da "Tüm insanlar için her þey" yakýn zamanda, Oracle, daha bir Collaxa bir yýldýrým satýn alarak kendi kurumsal altyapý ve uygulamalarý geliþtirmek için kabiliyetini gösteriyor olabilir doðrudan, büyük rakipler için tereddütsüz iþtah raðmen küçük ve odaklý satýcý,.

bpm de erlendirmelere dokumantasyon  Server 10g , mevcut BPM ve Web hizmetleri yetenekleri üzerine inþa, Oracle þimdi belki en eksiksiz entegrasyon çözümü sahiptir. Bu çözüm Web hizmetleri, SOA, ve BPEL destek, iþ aktivitesi izleme (BAM) teknolojisi ( Ýþ Aktivitesi For You Maðaza Ýzleme-Ýzleme bakýnýz), kural-tabanlý içerir motor, BPM, hem de geleneksel kurumsal uygulama entegrasyonu (EAI) yetenekleri. Örneðin, Oracle Entegrasyon BAM bir kuruluþ genelinde bileþeni monitör iþ faaliyetleri. Bu Oracle ýn entegrasyon b Devamı…
Bu gerektirir Ne A Crash Course ve Neden Kullanýlýr: Ýþ Süreçleri Yönetimi
Ýþ süreçleri yönetimi (BPM) ayný zamanda hýzlý bir þekilde deðiþtirmek imha veya süreçleri oluþturabilirsiniz þekilde mevcut kurumsal uygulamalar, Web hizmetleri ve insanlar entegre vardýr. Bu kadar geleneksel kurumsal uygulama entegrasyonu (EAI) en dýþýdýr.

bpm de erlendirmelere dokumantasyon  zamanlý iþletme olabilir (RTE). BPM daha yüksek verimlilikte iþ yönetmek için kullanýlan yazýlým tarafýndan desteklenen bir metodoloji. Bu marjlarý dar devam ve pazar vardiya cevap basýnç her zamankinden daha fazla olduðu, rekabetçi bir ekonomide iþ yapmanýn artan karmaþýklýðý ortaya çýkmýþtýr. Þirketler artan düzenleyici ve yatýrýmcý inceleme altýnda ve kýsa ve uzun vadeli hem de baþarýlý bir þekilde çalýþtýrýlmasý gerekir. bir BPM üst düzey görev iþ Devamı…
Sybase ve Dikey Pazar Portal Uygulamalarý MicroStrategy Takým
"EMERYVILLE, Kaliforniya, Kasým 1 / PRNewswire / - Sybase«, Inc (Nasdaq: SYBS) bugün kapsamlý, çok yýllýk lisans, teknoloji ve MicroStrategy Incorporated (Nasdaq: MSTR) ile hizmet anlaþmasý imzaladý ittifak sunuyor. müþteri iliþkileri yönetimi (CRM) ve iþ performans yönetimi (BPM) uygulamalarý ile birleþtiðinde müþterilerine MicroStrategy en Akýllý E-ticaret yazýlýmý. ortaklýðýn þartlarýna göre, Sybase (Sanayi Depo Studios embed ve yeniden pazar MicroStrategy Akýllý E-Ýþ Platformu olacaktýr IWS) teklifleri. "

bpm de erlendirmelere dokumantasyon  yararlanarak   Analitik CRM ve BPM uygulamalarý Sybase tümleyeni içinde . de belirtildiði gibi   Eric Miles, Sybase, Ýþ kýdemli baþkan yardýmcýsý ve genel müdürü tarafýndan   Ýstihbarat Bölümü, Sybase olarak, iþ zekasý içinde büyüme geniþletiyor   CRM ve BPM pazarlarýnda, bu þirketlerle stratejik ortaklýklar oluþturmak için çok önemlidir   paylaþan vizyonumuzu . Her   Sybase Sanayi Depo Studios beþ analitik müþteri oluþur   iliþkileri yönetimi uygula Devamı…
Operasyonel Ýþ Zekasý ve Performans Yönetimi: Temel Farklýlýklar
Iþ performansý yönetimi ve operasyonel iþ zekasý arasýndaki fark bazen belli deðildir. Birçok satýcý teklifleri zor ikisi arasýnda ayrým yapmak, özellikleri ve iþlevleri açýsýndan örtüþmektedir. Ancak, keþfetmeye deðer bazý farklýlýklar vardýr.

bpm de erlendirmelere dokumantasyon  zekasý (OBI) açýk deðildir. BPM veya OBI ya: Son birkaç yýl içinde, satýcýlar iki bölgelerinden birinde kendilerini konumlandýrmak için geleneksel iþ zekasý (BI) uzak hareket edilmiþtir. Faktörler ayýrt aslýnda olmasýna raðmen, birçok satýcý ürün sunumlarýný zor ikisi arasýnda ayrým yapmak, özellikleri ve iþlevleri açýsýndan örtüþmektedir. Genel olarak, her iki kamplarýnda satýcýlarý ayný ýþýk kendilerini pazarlamak. Onlar neredeyse anýnda örgütsel ihtiyaca Devamı…
Podcast: Ýþ Performans Yönetimi için bir Proje Yöneticisi Kýlavuzu
Iþ performansý yönetimi (BPM) iþ hemen hemen her alanýna geniþletti gibi, proje yöneticileri onlarýn yumuþak yönetim becerilerini geniþletmek edilmiþtir. Proje yöneticileri hizmet sunumu, optimize iþlemleri ve müþteri memnuniyetini artýrmak düzene BPM ödünç ne öðrenin.

bpm de erlendirmelere dokumantasyon  olarak, paydaþ yönetimi ve BPM yakýnsama kuruluþlarýn hizmet sunumu, optimize operasyonlarý düzene saðlamak ve müþteri memnuniyetini artýracak. Bu podcast, TEC analistler Neil Stolovitsky ve Lyndsay Bilge BPM proje yönetimi içinde oynadýðý artan rolünü tartýþmak için oturup. tüm 07:20 dakika podcast Dosyayý indirdikten veya daha sonra oynatmak için kaydetmek tarafýndan. Bu bölüm aþaðýdaki sorularý inceler: Iþ performansý yönetimi (BPM) proje yönetimi ile ilgili nasýl? Devamı…
Kurumsal Kaynak Planlama Alanýnda Legacy Sistemleri Gençleþtirme katkýda bulunmak
Servis odaklý mimari üzerine odaklý, Küresel SSA hala kullanýcýlarýn uygulamalarý modernize ederken, kadar olabildiðince kullanýcýnýn yatýrým korumak için sözünü yapýþmasýný gibi görünüyor.

bpm de erlendirmelere dokumantasyon  Global uyum çerçevesinde SSA BPM , SSA CPM iþlevselliði dahil olmak üzere birçok ürün alanlarýnda, boyunca görünür ve ERP ürün. SSA BPM Suite içinde , SSA Ýþ Akýþý yeteneði ( Fujitsu dan gömülü iFlow teknolojisi ile), þirketlerin yardýmcý olur önceden tanýmlanmýþ iþ süreçleri ve iþ kurallarýný kesinlikle uyulmasý saðlamak için önleyici kontroller kurmak. Buna ek olarak, SSA Etkinlik Yönetimi yeteneði þirketler süreç ve uyumlu olmayan veri belirlemenize Devamı…

Son aramalar:
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Others