Ana sayfa
 > search far

öne çıkan belgeler ile ilgili » bpm surecleri


Zor Ekonomik Times sýrasýnda bir Rekabetçi Bakým Teknoloji yararlanan - Bir Panel Analiz Bölüm: Ýþ
Ýþ süreçleri bu iþ süreçlerini desteklemek için birlikte çalýþmalýdýr farklý uygulamalar yapay sýnýrlarýn ötesinde etkin olmalýdýr. Bu amaçla, iþ süreçleri yönetimi (BPM), uyum sorunlarý yardýmcý olabilir eðitim gereksinimleri azaltabilir, ve bir iþ genel verimliliðini artýrmak.

bpm surecleri  çeviklik ve kontrol olarak BPM birkaç deðerleri, kazanmak için aramak gerekir ve süreçlerini ve bilgileri bir daha iyi görüþ için alanlarý tespit etmek geliþme. Tipik olarak, nasýl gibi bir imalat kuruluþu, organize, planlarý ve programlarý üretim hatlarý pazarda rekabet ve stratejik avantaj temsil eder. Buna göre, bu yazýlým sertlik nedeniyle iþ süreci deðiþiklik yapmak ve muhtemelen kazanmak için yýl almýþ olabilir verimliliði kaybetmek zorunda istemiyorum. Ýþ Devamı…
İş Süreçleri Yönetimi (BPM)
Business process management (BPM) defines, enables, and manages the exchange of enterprise information through the semantics of a business process view, which involves employees, customers, partner...
Start evaluating software now
Ülke:

 Security code
Already have a TEC account? Sign in here.
 
Don't have a TEC account? Register here.

Ilgili Belgeler » bpm surecleri


Ýþ Süreçleri Yönetimi Geleceði: BPM nereye gidiyor?
Deðiþen iþ ortamlarý için hýzlý yanýt için gerek iþ süreçleri yönetimi (BPM) büyüme sonuçlandý. Bu nedenle, BPM satýcýlarý iþletmelerin fonksiyonel gereksinimlerini karþýlamak için birleþme ve satýn alma stratejileri baþlamadan.

bpm surecleri  çözümleri sunar BPM Nedir? BPM insan ve iþ süreçleri ile uygulama etkileþimi desteklemek araçlarý ve hizmetleri bir dizi. BPM suit bölümleri ve uygulamalarý ile görevleri yönlendirme tarafýndan manuel süreçleri otomatik. Bu yönlendirmelerin kural ve eylem tabanlý ve formüllerin bir grubu tanýmlanýr. Eylemleri otomatik olarak ek bilgi gerektiren altta yatan bir kural olmadan, tetiklenebilir, bu nedenle, süreç sürekli ve manuel süreçleri önlenebilir olabilir . Kuruluþlar kendi Devamı…
Ýþ Süreçleri Yönetimi için Adaptive Discovery teslim
Tüm akýþý, kurallar ve istisnalar tanýmlanmasý gibi iþ süreci yönetimi çözümleri için tasarým süreçleri, zor olabilir. Ultimus gelen Adaptif Discovery ile, ancak, süreçleri yüksek düzeyde dizayn edilebilir ve istisnalar daðýtým sonra tanýmlanýr.

bpm surecleri  için uyum nasýl insan-merkezli BPM çözümü odaklanýr, ve. Süreçleri otomatikleþtirme Otomatik süreçleri BPM içinde ilk adýmý temsil ve ana iþ maliyet tasarrufu saðlar. Ýlk ayak iþi yakalar ve belgeleri örgüt içinde mevcut iþ akýþlarýnýn giriþ ve çýkýþlarý. Süreçleri belgeleyen sonra, kuruluþlar ve hangi örgüt içinde süreçlerini ve iþ akýþlarýný geliþtirmek için yeniden yapýlandýrýlmýþ olmasý gerektiði gibi otomatik gereken, ortadan kaldýrýlmasý Devamı…
Ýþ Süreçleri Analizi karþý Ýþ Süreçleri Yönetimi
Ýþ süreç analizi (BPA) satýcýlarý BPM çözümleri olarak kendilerini pazarlama ile iþ süreçleri yönetimi (BPM) pazarýna girmek için çalýþýyoruz. Bu makale, BPA ve BPM satýcýlar arasýnda farklar anlatýlmaktadýr ve her yararlarý inceler.

bpm surecleri  desteklemek için çerçeveler saðlar. BPM suit için sorun süreçleri deðiþtirmek olacaktýr, ve meta mevcut süreçlerin daðýtým kesmeden, bu iþlemler ile birlikte. Bu meta odaklý yaklaþým tüm satýcýlarý henüz olarak hakim bir þeydir. Bir BPM paketi arayan iþletmeler bir satýcýnýn stratejisi organizasyonun ihtiyaçlarýna uygun saðlamak için dikkate BPM satýcýlarýnýn gelecek planlarý almak emin olun. Devamı…
Saga EAI Araçlarý Out Roll Devam Ediyor
Saga Yazýlým geliþtirilmiþ performans için daha hýzlý bir mesajlaþma katmaný, geliþmiþ bir Application Developer Kit (ADK), Unix destek, ajan adaptörleri Adabas için «ve 3270/5250 öykünme saðlamak gerekiyordu onun Sagavista 1.1 Kurumsal Uygulama Entegrasyonu yazýlým modellerini tanýttý.

bpm surecleri  Eai araçlarý,uygulama entegrasyonu,kurumsal uygulama entegrasyonu,bulut entegrasyonu,sav entegrasyon,eai danýþman,sistem entegrasyonu hizmetleri,eai yazýlým,Siebel entegrasyon,B2B entegrasyonu,Siebel eai,biztalk esb,veritabaný entegrasyonu,kurumsal entegrasyon,sabun esb Devamı…
Yazýlým Seçimi: Üçüncü Alternatif Birinci Bölüm: Alýcýnýn Bakýþ Açýsý
Son zamanlarda, fonksiyonlarý ve özellikleri dayalý yazýlým seçme geleneksel yöntem büyüteç altýna alýndý. Hatta bazýlarý bu yöntem haksýz yere çizilmiþ ve iþ kritik süreçleri odaklanmak için baþarýsýz olduðunu göstermektedir. Tahmin edebileceðiniz gibi, satýcýlar yerine size satacaðýný out-of-the-box iþ süreçlerini ve verimliliði, artýþ verim ve aþaðý maliyetleri götürmek artýracak çözümler. Bu makalede ele alýnacak yazýlým, seçmek için üçüncü bir alternatif alýcý ve satýcý tarafýndan istenen verimliliði ihtiyaç duyduðu güvence saðlamak için çalýþýr.

bpm surecleri  Yazýlým Seçimi: Üçüncü Alternatif Birinci Bölüm: Alýcýnýn Bakýþ Açýsý Yazýlým Seçimi: Üçüncü Alternatif Birinci Bölüm: Alýcýnýn Bakýþ Açýsý Joseph J. Strub - Temmuz 5, 2013 Read Comments Giriþ Deneyim þirket çapýnda bir yazýlým seçerek bir bilim daha bir sanat formu fazla olduðunu çoðumuz öðretti. Yazýlým seçiminde, 2 + 2 4 eþit olabilir-eðer yazýlým seçimi sürecinin baþarýlý ve doðru yazýlýmý, tüm yönleriyle, seçilir. Bu yazýlým Devamı…
Ana Kurumsal Bayiler Ýçerik Yönetimi tutun baþlayýn Bölüm Üç: Zorluklar
Iþbirlikçi süreçleri yürütmek, iþletmeler sadece toplam çözümün bir parçasý sunuyoruz gömülü zeka ve iþ zekasý (BI) veya yapýlandýrýlmýþ veri odaklý analitik uygulamalarý gerekir. Diðer bir deyiþle, iþletmeler de birçok karar vericiler þu anda dýþýnda bulunduðu geniþ yapýlandýrýlmamýþ bilgi örnekleridir e-posta ya da sesli mesaj, ile iþbirliði göz önüne alýndýðýnda iþ bilgileri bir çoðunluðu içerebilir yapýlandýrýlmamýþ veri ve içerik içerik yönetimi, gerek iþ süreçleri ve ERP ve BI sistemlerinin ulaþamayacaðý.

bpm surecleri   veya iþ süreci yönetimi (BPM) ve daha fazlasý. Ayrýca olarak genel olarak, daha önce yaptýðý açýklamada, PCM veya PIM bitmiþ ürünler hakkýnda bilgi her türlü yönetmek için bir sistem anlamýna gelir, ve bir iþ akýþý ile desteklenen katalog içerik yönetimi bir baþka evrimsel adýmdýr yönetimi. PCM tek tek veri öðeleri etrafýnda daha fazla ayrýntýlý ve son derece yapýlandýrýlmýþ ürün içeriði odaklanýr ise Bu, doküman yönetimi ve yapýlandýrýlmamýþ editoryal Devamı…
Yüksek Performanslý Organizasyonlar tarafýndan Driven mý Kurumsal Ýþ Olaylar Gücü
"Çeviklik", "gerçek zamanlý kurumsal", "sýfýr gecikme" ... bu bu gün tur yapan birçok sloganý arasýndadýr. Bazý ait bu günümüzde karakterize olur "Gerçek Zamanlý On." Bu sözleri sadece yutturmaca mý ya da Yakýn gelecek için gerçek bir vizyon teklif mi? Bu makalede ilgili sorunlarý incelemek ve bazý cevaplar sunmak için çalýþýr.

bpm surecleri  Kurumsal Ýþ Olaylar Gücü bpm paketi , faaliyet , faaliyet monitör , iþ aktivitesi izleme , iþ aktivitesi izleme yazýlýmý , iþ aktivitesi izleme araçlarý , iþ analitiði , kurumsal entegrasyon , iþ zekasý iþ zekasý ve analitik , iþ zekasý uygulamasý , iþ zekasý ERP , iþ zekasý yönetimi , iþ zekasý pazarý , iþ zekasý raporlama , iþ zekasý gereksinimleri , iþ zekasý yazýlým iþ zekasý çözümleri , iþ zekasý stratejisi , iþ zekasý paketi , iþ zekasý sistemi , iþ Devamı…
Outsourcing 101 - A Primer Bölüm Ýki: Dýþ Kaynak Kullanýmý Kategoriler
Dýþ Kaynak Kullanýmý çok farklý bir pazar, ve seçim için birçok farklý dýþ kaynak seçenek ve dýþ kaynak servis saðlayýcýlar vardýr. Uygulama yazýlýmý, bilgi teknolojileri altyapýsý, iþ süreçleri dýþ kaynak kullanýmý (BPO), ve üretim: Bu bölüm dört geniþ dýþ kaynak kategoride inceler.

bpm surecleri  Outsourcing 101 - A Primer Bölüm Ýki: Dýþ Kaynak Kullanýmý Kategoriler makale faydalarý , BPO dýþ kaynak , iþ dýþ kaynak , iþ süreçleri dýþ kaynak , iþ süreçleri dýþ kaynak BPO , iþ iþleme dýþ kaynak , þirketi dýþ kaynak , bilgisayar dýþ kaynak , tanÛmlÛ dýþ kaynak , küresel dýþ kaynak , bilgi dýþ kaynak , bilgi teknolojileri dýþ kaynak kullanýmý , altyapý dýþ kaynak kullanýmý , uluslararasý dýþ kaynak , altyapý dýþ kaynak kullanýmý dýþ kaynak , Devamı…
Alýntý-to-sipariþ: Baþarý için Recipe Yeni Malzemeler
Alýntý-to-order (Q2O) sistemleri kiþiselleþtirilmiþ ve özelleþtirilmiþ ürünler için artan talebi ele alabilir. Karmaþýk ürün özellikleri, alýntý ve süreçleri yaný sýra catering yazýlým uygulamalarý sipariþ süreçleri-olabilir Web, iþbirliði araçlarý ve yalýn düþüncenin kullanýmýndan yarar bu.

bpm surecleri  Alýntý-to-sipariþ: Baþarý için Recipe Yeni Malzemeler iþ , ihtiyaç analizi , müþteri ihtiyaç analizi , deðiþim yönetimi , doðrulama , iþ süreçleri web otomasyon , özelleþtirme , ürün özelleþtirme , arz fazlasý arz fazlasý ekonomiye , müþteri ihtiyaçlarýný , iþbirliði araçlarý /> Alýntý-to-sipariþ: Baþarý için Recipe Yeni Malzemeler P.J. Jakovljevic - Temmuz 5, 2013 Read Comments Teknoloji Deðerlendirme Merkezleri (TEC) ön ofis e-iþ ve müþteri iliþkileri Devamı…
Ürün, Proje, Süreç ve Ýnsanlar: PLM Analytics Dört Ps
Ürün, proje, süreç ve insanlar sýrasýyla, PLM kullanýcý kuruluþlar daha iyi ürünler geliþtirmeye yardýmcý ürün geliþtirme sürecini iyileþtirmek, operasyonel verimlilik ve daha iyi önlem çalýþan performansý artýrabilir PLM analitik dört alanda temsil eder.

bpm surecleri  Ürün, Proje, Süreç ve Ýnsanlar: PLM Analytics Dört Ps Ürün, Proje, Süreç ve Ýnsanlar: PLM Analytics Dört Ps Kurt (Yu) Chen - Temmuz 5, 2013 Read Comments bir ürün yaþam döngüsü yönetimi sonra (PLM) sistemi bir süre için uygulanan ve kullanýlmýþtýr, sistem içinde biriken verileri deðerli hale gelir. Bu veriler günlük operasyonlarý destekler sadece ama düzgün yorumlanabilir eðer o da, þirketlerin daha iyi performans geçmiþine anlamak ve geleceði tahmin yardýmcý Devamı…

Son aramalar:
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Others