Ana sayfa
 > search far

öne çıkan belgeler ile ilgili » di er ekillerde di er alanlarda ba ml secilebilir secenekleri


Biomet, Inc Ýþ Zekasý Baþarý
Biomet, satýþ bilgileri için dünya çapýnda ihtiyaç desteklemek için gerekli ortopedik týbbi ürünleri üreticisi.

di er ekillerde di er alanlarda ba ml secilebilir secenekleri  olmayan hem de tedavisinde ortopedik týbbi uzmanlar tarafýndan,         rekonstrüktif ve tespit cihazlarý, elektrik kemik büyümesi de dahil olmak üzere         uyarýcýlarý, ortopedik destek cihazlarý, ameliyathane malzemeleri, genel         cerrahi aletler, artroskopi ürünleri, spinal implantlar, kemik çimento,         kemik yerine malzeme ve Çene ve yüz cerrahisinde implantlar ve aletleri.         Biomet Varþova, Indiana þirket merkezi ve üretim Devamı…
Kesikli Üretim (ERP)
The simplified definition of enterprise resource planning (ERP) software is a set of applications that automate finance and human resources departments and help manufacturers handle jobs such as or...
Start evaluating software now
Ülke:

 Security code
Already have a TEC account? Sign in here.
 
Don't have a TEC account? Register here.

Ilgili Belgeler » di er ekillerde di er alanlarda ba ml secilebilir secenekleri


Ýþ Zekasý Baþarý, Alýnan Dersler
Amorti iþ zekasý (BI) bir uygulamadýr? Hepimiz karýþýk sonuçlar duydum ama on-line analitik iþleme (OLAP) üzerinde, 2003 kapsamlý bir çalýþma BI genellikle, zaman yüzde 60'ýndan fazlasý amorti deðer bulundu nerede açýklar ve ödemek için gereken ne anlatýlan devletler. Var

di er ekillerde di er alanlarda ba ml secilebilir secenekleri  karþýlayan veya aþan BI iddia uygulayan þirketlerin yaklaþýk yüzde 19. Yüzde 60 devlet üzerinde en az ölçüde hedeflerine bir araya geldi. Her zaman olduðu gibi, yumuþak faydalarý sert faydalarý daha kolay elde edildi. Faydalarý türleri ayrýntýlý bir bakýþ þöyle bildirmektedir: Fayda %         Þirketler Fayda fark align= left valign= top > Daha hýzlý, daha       doðru raporlama 81 align= left valign= top > Geliþtirilmiþ karar        yapma      78 Devamı…
Spor Calico Etiket baðlanýn
Patiska Ticaret tam bir iþ-to-Business yetenekleri sunmak için E-ticaret ihtiyar ConnectInc.Com satýn aldý.

di er ekillerde di er alanlarda ba ml secilebilir secenekleri  baþarýsýz satýcý   bir hisse senedi takas: yazýlým, Calico Ticaret A.Þ. (CLIC Nasdaq) tarafýndan satýn alýndý   yaklaþýk 90 milyon deðerinde. ConnectInc.com pahalý bir satýcý olarak yaþam baþladý   Hosting firmalarý ve büyük iþletmelere yönelik e-ticaret sunucularý. Ile   az sayýda müþteriyi ve tutuk hisse senedi fiyatý, þirket, sýrt ve retrenched düþtü   katalog ve sipariþ iþleme sunan bir ürün daha açýk paketi ile ortaya çýkan   yetenekleri. Devamı…
Ýþ Zekasý Projesi Baþarý Beþ Adým
Birçok iþ zekasý (BI) projeleri beklentilerini yetersiz kalmaktadýr. Kuruluþlarýn baþarýsý diðer kuruluþlar yaþamýþ bir metodoloji ve kriter uygulamak sürece, BI uygulamalarý istenen sonuçlarý saðlamak için baþarýsýz olabilir. Bu makale BI çözümleri uygularken kuruluþlar almalýdýr beþ adým tanýmlar.

di er ekillerde di er alanlarda ba ml secilebilir secenekleri  performansýný artýrýr nasýl ölçülmelidir. Bu kuruluþlarýn BI projelerinin tahmini yüzde 30 baþarý oraný düþecek saðlamaya yardýmcý olur. çok yatýrým getirisi ölçüm hakkýnda yazýlmýþ (ROI) BI için, ve genel sonuç ilk yararlarý somut fikir kazanýyor kolay deðil deðil. Uzun vadeli faydalar belirlenmesi planlama ve analiz, uygunluðu ve yaklaþýmlar kuruluþlar içinde daha ana akým haline ileriye dönük olarak daha pratik hale gelir. Bir BI çözümü nasýl anlamak Devamı…
Proje Yönetim Ofisi: Çerçeve Stratejisi
Her bölüm kendi proje yönetim ofisi korumak nerede BT giriþimlerini, silolar içinde tahrik, kurumsal strateji genel bütünlüðü ve etkinliði engeller. Bu belge, ölçeklenebilir ve saðlam bir proje yönetim çerçevesi stratejisi merkezileþtirme ve sunmak için en iyi uygulamalarý özetliyor.

di er ekillerde di er alanlarda ba ml secilebilir secenekleri  standartlar, kurallar, araçlar ve kendi seçtikleri teknikleri kullanarak, departman veya bölüm tarafýndan, bir silo þekilde BT giriþimleri sürücü. Genellikle bu silolar her sýk ​​uydu proje yönetim ofisleri olarak adlandýrýlan kendi PMO, korumak. class= articleParagraph > olarak aþaðýdaki bölümlerde açýklanan bir þirket çapýnda PMO çerçeve stratejisi, Proje Yönetimi Vücut Ýçin Enstitüsü (PMI) bir kýlavuz (PMBOK) standartlarýna ve Yetenek Olgunluk Modeli Entegrasyonu Devamı…
Handspring en Visor Pocket PC geçer
Perakende satýþ çeyrek daha az sonra, Handspring en Palm-OS tabanlý güneþlik pazar payý Windows tabanlý el bilgisayarlarý geçmiþte ortaya çýkmýþtýr.

di er ekillerde di er alanlarda ba ml secilebilir secenekleri  ​​Handspring, þimdi (en fazla Mayýs ayýnda tüm perakende satýþlarýn% 25 zorlamaktadýr         kiþisel dijital yardýmcýlar (PDA) yýlý Nisan ayýnda% 18) den. Vizör vardýr         da aþarak, # 2 pozisyon üzerindeki tutun (Palm, Inc arkasýnda) devam         Casio ve Compaq gibi kurulan satýcýlarý, Windows tabanlý her iki satýcý         cihazlar.        Handspring         CEO su Donna Dubinsky, Ürün Devamı…
G-Log CEO'su Ýçin Yeni Baþlangýç, Yönetim Ekibi Teklifler
Küresel Lojistik Teknolojileri (G-Log) yakýnda taþýmacýlýk sektöründe için internet tabanlý lojistik yazýlým iþ baþlatacak. G-Log CEO'su Mitchell Weseley için yeni bir baþlangýçtýr.

di er ekillerde di er alanlarda ba ml secilebilir secenekleri  oyuncular, gelen   SAP, Numetrix (þimdi JD Edwards bir parçasý), Rockport Ticaret Sistemleri ve, en   G-Log yürütme bios yaygýn satýcý, Manugistics. G-Log   geçmiþ talihsizlikler koymak umuyor Weseley, için yeni bir baþlangýç ​​vaat ediyor   onun arkasýnda. Pazar   Darbe   Üst yetenek çekmek için Weseley yeteneðini yapabilir raðmen baþarýlý G-Log, bu   Sadece birkaç yýl önce bir yasal zorluklar onu dolaþtýrmak yardýmcý oldu. G-Log önce,   Mitchell Devamı…
Virüs baþka Tipi Dünya Hits (Ve Microsoft Hayýr Az alýr)
Trend Micro ve Computer Associates dahil olmak üzere anti-virüs satýcýlarý, bir dizi yeni bir yaklaþým ile bir virüs uyardýlar. Bu QAZ.TROJAN veya QAZ.WORM olarak anýlan edilir, ve resmi olarak Eylül ayýnda W32.HLLW.Qaz.A olarak deðiþtirdi. Not Defteri kurban deðildi nerede durumlar olmuþtur raðmen virüs, korunmasýz paylaþýlan sürücüler ile girer ve genellikle Notepad.exe uygulamasý yerini alýr. Virüs daha sonra enfekte olmuþtur bilgisayar üzerinde etkisi uzaktan kumanda vererek, dýþ davetsiz misafirleri için bir arka kapý saðlar. Bu analiz makinelerinizi korumak için bazý öneriler içermektedir.

di er ekillerde di er alanlarda ba ml secilebilir secenekleri  üzere anti-virüs satýcýlarý bir dizi,         yeni bir yaklaþým ile bir virüs uyardýlar. Bu QAZ.TROJAN olarak çeþitli bilinir         veya QAZ.WORM ve resmi olarak Eylül ayýnda W32.HLLW.Qaz.A olarak deðiþtirdi.         Virüs korumasýz paylaþýlan sürücüler ile girer ve Notepad.exe yerine         uygulama (Not Defteri kurban deðildi nerede durumlar olmuþtur).         Virüs daha sonra vererek aslýnda, dýþýnda davetsiz misafirleri için bir Devamı…
Tedarik Zinciri Yönetimi En Misunderstood Baðlantý
Iþ uygulamalarý yýllar içinde büyük ölçüde deðiþti, ama 1950'lerde geri döndü gibi kredi ve koleksiyonlarý hala ele alýnýr. Aslýnda bu nedeniyle günümüz iþ gerçekler verilen yeniden düþünmek bu önemli iþ fonksiyonu için bir yol geçmiþ var, bir.

di er ekillerde di er alanlarda ba ml secilebilir secenekleri  gün ana sayfa , CDI , suçlu A / R yönetimi , kredi onay , kredi onayý performans , kredi koþullarý , müþteri profili , borç hesaplarý , A / P , tedarik zinciri yönetimi /> Tedarik Zinciri Yönetimi En Misunderstood Baðlantý Abe WalkingBear Sanchez - Temmuz 5, 2013 Read Comments satýþ Kritik , müþteri hizmetleri, kalite, nakit akýþý ve bir þirketin çok hayatta kalmasý için, kredi ve koleksiyonlarý genellikle 1950 risk yönetimi zaman tüneli içinde yakalanmýþ. þeyler sürü Devamı…
E-Ticaret Baþarý Veri Kalite ve Gizli Rolü
Baþarýlý e-ticaret anlaþýlýr, güvenilir içerik dayanýr. Bunu baþarmak için, þirket için tam bir kendi de çözüm arka ve ön uçlarý gerekir, bu yüzden koþum ve kaldýraç kendi veri ve e-ticaret yatýrým getirisini en üst düzeye çýkarabilirsiniz.

di er ekillerde di er alanlarda ba ml secilebilir secenekleri  Gizli Rolü teknoloji çözümleri deðerlendirmek , Stratejik Satýcý Deðerlendirme Kriterleri , Ürün Teknolojisi /> E-Ticaret Baþarý Veri Kalite ve Gizli Rolü Mark E. Atkins - Temmuz 5, 2013 Read Comments Giriþ E-ticaret müþterileri, umutlarý, tedarikçiler ve ortaklar ile sorunsuz bir þekilde çalýþma sözünü tutar. Þirketlerin e-ticaret siteleri hakkýnda bilgi hacimleri yayýnlamak ve hatta iþ baðlý kuruluþlar için iç sistemler açýk nedeni budur. Online bilgi alýþveriþi Devamı…
OmniSky WorkSpot Kablosuz Ýnternet Hizmetleri Geliþtirmek Ýçin seçer
OmniSky kablosuz internet hizmeti Palm OS özgü olduðu göz önüne alýndýðýnda, WorkSpot hala özel olarak finanse edilen bir kuruluþtur OmniSky, için güvenli ve nispeten ucuz ortaðýdýr

di er ekillerde di er alanlarda ba ml secilebilir secenekleri  internet , geniþ bant dizüstü , att geniþ bant , geniþ bant kablo , kablosuz geniþbant saðlayýcý geniþbant , geniþ bant hizmeti geniþ bant servis saðlayýcýsý , geniþ bant iþ , geniþbant paket , kablosuz geniþ bant dizüstü kartlarý , geniþbant anlaþma /> OmniSky WorkSpot Kablosuz Ýnternet Hizmetleri Geliþtirmek Ýçin seçer P. Hayes - Temmuz 5, 2013 Read Comments OmniSky WorkSpot Kablosuz Ýnternet Hizmetleri Geliþtirmek Ýçin seçer          S. Devamı…

Son aramalar:
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Others