Ana sayfa
 > search far

öne çıkan belgeler ile ilgili » faaliyet hacmi


Duyar Vana, Uyumsoft ERP ile maliyet vanalarını kıstı
Yarım asırdır metal sektöründe faaliyet gösteren Duyar Vana, aylık 400 tonluk üretimini, Türkiye’nin yanı sıra 60’ı aşkın ülkede pazara sunuyor ve tüm bu süreçleri Uyumsoft ERP ile yönetiyor. Uyumsoft ERP projesi ile iş süreçlerinde yüzde 100 iyileşme yakalayan Duyar Vana, ayrıca 60 bayisini de aynı sistem üzerinde bütünleştirdi. Aylık üretim programlarını, haftalık yapılabilir hale gelirken, genel olarak yüzde 75 zaman tasarrufu sağlandı.

faaliyet hacmi   Yarım asırdır metal sektöründe faaliyet gösteren Duyar Vana, aylık 400 tonluk üretimini, Türkiye’nin yanı sıra 60’ı aşkın ülkede pazara sunuyor ve tüm bu süreçleri Uyumsoft ERP ile yönetiyor. Uyumsoft ERP projesi ile iş süreçlerinde yüzde 100 iyileşme yakalayan Duyar Vana, ayrıca 60 bayisini de aynı sistem üzerinde bütünleştirdi. Aylık üretim programlarını, haftalık yapılabilir hale gelirken, genel olarak yüzde 75 zaman tasarrufu sağlandı. Duyar Vana, Uyumsoft Devamı…
KOBI'ler için ERP (2012)
TEC'in KOBI'ler için yeni ERP değerlendirme modeli daha küçük işletmelerin yazılım gerekliliklerini hedefler. Organizasyonunuzun faaliyet gösterdiği alan çok sayıda değilse ve ERP işlevi iç...
Start evaluating software now
Ülke:

 Security code
Already have a TEC account? Sign in here.
 
Don't have a TEC account? Register here.

Ilgili Belgeler » faaliyet hacmi


Yüksek Performanslý Organizasyonlar tarafýndan Driven mý Kurumsal Ýþ Olaylar Gücü
"Çeviklik", "gerçek zamanlý kurumsal", "sýfýr gecikme" ... bu bu gün tur yapan birçok sloganý arasýndadýr. Bazý ait bu günümüzde karakterize olur "Gerçek Zamanlý On." Bu sözleri sadece yutturmaca mý ya da Yakýn gelecek için gerçek bir vizyon teklif mi? Bu makalede ilgili sorunlarý incelemek ve bazý cevaplar sunmak için çalýþýr.

faaliyet hacmi  Gücü bpm paketi , faaliyet , faaliyet monitör , iþ aktivitesi izleme , iþ aktivitesi izleme yazýlýmý , iþ aktivitesi izleme araçlarý , iþ analitiði , kurumsal entegrasyon , iþ zekasý iþ zekasý ve analitik , iþ zekasý uygulamasý , iþ zekasý ERP , iþ zekasý yönetimi , iþ zekasý pazarý , iþ zekasý raporlama , iþ zekasý gereksinimleri , iþ zekasý yazýlým iþ zekasý çözümleri , iþ zekasý stratejisi , iþ zekasý paketi , iþ zekasý sistemi , iþ zekasý sistemleri , Devamı…
Virgin Net en Hacker Korku Analizi
Þirket, sadece Ýngiltere'de faaliyet gösteren ve iddia hýrsýzlýk giriþimleri vardý sadece belirli ve içerdiði alanlara.

faaliyet hacmi    að. Þirket sadece Ýngiltere de faaliyet ve hýrsýzlýk giriþimleri iddia   sadece belirli ve içerdiði yerlerde edildi. Þirket özür mektubu yayýnladý   kesinti etkilenen herkese. Bu hack giriþimi düþüyor   40 milyondan kadar etkilenen Microsoft un Hotmail güvenlik sorunlarý, topuklar   kullanýcýlar. Kullanýcý   Öneriler   Ticari e-posta siteleri, bilgi hazinesi büyümeye devam ederken   aradýklarý ne bilenler için bir araya toplanmýþ olduðunu. Tipik   bu Devamı…
Tüm Bilgiler Varlýklar entegre Bölüm Ýki: Neden bir sorun entegrasyon?
Geleceðin Baþarýlý e-iþ birden fazla þirket iþbirliði ve iþbirliði neredeyse dikey kuruluþ olarak faaliyet gösteren iþletmelerin bir görünüþte sorunsuz entegrasyon üretmek için çalýþmasýna izin süreçleri, toplanmasý gibi e-iþ tedavi edenler olacak. Ve iþ süreçlerinin bu entegrasyonu ile gereksinimi farklý iþ uygulamalarý entegre geliyor. Bu kitap ERP Optimizasyonu (: Karlý E-Ýþ Giriþimleri Destek Sizin Mevcut Sistem Kullanýmý Altyazý) bir alýntýdýr.

faaliyet hacmi  fazla þirket neredeyse olarak faaliyet gösteren iþletmelerin bir görünüþte sorunsuz entegrasyon üretmek için iþbirliði ve iþbirliði çalýþmasýna izin süreçlerinin toplanmasý, e-iþ tedavi edenler olacak dikey kurumsal. Ve iþ süreçlerinin bu entegrasyonu ile gereksinimi farklý iþ uygulamalarý entegre etmek geliyor. Yani, entegrasyon ihtiyacýný kendi kuruluþ içinde iþ uygulamalarý çoðalmasý doðar olsun, birleþme ve satýn almalar, ya da e-iþ taleplerinden sonuçlarý, Devamı…
Gýda ve Ýçecek Sanayi marjý sýkýþtýrýn ve Küreselleþme
Gýda ve içecek sanayi, kanal ana son hacmi kararlar alýr ve çoðunlukla birim fiyat kontrol, üretici fiyatlarý artýrmak ya da korumak için sýnýrlý güç sahip. Üretici kontrolü yok tek gerçek deðiþken maliyetidir.

faaliyet hacmi  Gýda ve Ýçecek Sanayi marjý sýkýþtýrýn ve Küreselleþme Gýda ve Ýçecek Sanayi marjý sýkýþtýrýn ve Küreselleþme Olin Thompson and PJ Jakovljevic - Temmuz 5, 2013 Read Comments titiz Yemek Hizmet Kanal Birçok gýda daðýtým için yýllýk tedarik sözleþmeleri müzakere, emtia broker olarak hareket gýda ürünleri bir dizi için büyük perakende zincirleri. Çoðu zaman, bu kaynaðý yýl boyunca garanti altýna almak için dünya çapýnda farklý yetiþtiricileri veya gýda Devamı…
Ventyx-Utilities 'One-Stop-Shop Saðlayýcý?
2012 yýlýnda, enerji ve kamu hizmeti þirketleri için gerçek bir "toplam çözüm saðlayýcý" diye bir þey hala var. Bu þirketler sadece hepsini karþýlamak için tek bir satýcý için saðlam sektöre özel iþlevsellik ve derin alan uzmanlýðý gerektiren yönüyle çok fazla ihtiyaçlarý vardýr. Ama Ventyx, bir ABB þirketi iþareti yakýn geliyor. TEC baþ analisti PJ Jakovljevic ürün pazarlama ekibi ile Ventyx stratejisi tartýþýyor.

faaliyet hacmi  istihdam, yaklaþýk 100 ülkede faaliyet göstermektedir. ABB aþaðýdaki gibi ürün ve hizmetlerin geniþ bir yelpazede sunar: , üreten, ileten ve elektrik daðýtmak Güç Ürünleri, Enerji üretimi, iletimi ve daðýtýmý için Güç Sistemleri ve Hizmetleri, Endüstriyel verimlilik ve enerji verimliliði artýrmak Ayrýk Otomasyon ve Hareket ürünleri, Alçak Gerilim Ürün ve Süreç Otomasyonu Þirket monitör, kontrol, faaliyet, ve dünyanýn en güç sistemleri korumak að yönetimi ve Devamı…
ERP Kiþisel eÝþ Ýhtiyaçlarýný Karþýlamak miyim? Bölüm Üç: Ýþ üzerinde e-Ýþ Etkisi
Pazar ve piyasalarda kolayca oluþturulan beklentileri ile birlikte talebi yerine getirmek için bir þirketin yeteneði aþabilir geniþleyen satmak yeteneði.

faaliyet hacmi  boyu kontrol iþlem düzeyinde faaliyet   tedarikçileri ve müþterileri, þimdi iþ deðiþtirme, bir sonraki adým atmalýdýr   onlarýn odak dýþa doðru. Hazýr mýsýnýz? e-Dönüþüm, tek dev bir adým deðil   ama tam eÝþ entegrasyon için bir yolculuk haline küçük adýmlar bir dizi.   Bu kitaptan bir alýntýdýr olmuþtur * ERP Optimizasyon: Sizin Kullanýmý   Tarafýndan Karlý e-Ýþ Giriþimleri Destek Mevcut Sistem   yazar. Kitabýn diðer bölümlerinde size Devamı…
Görünüþte Köþe yaklaþýyor Qad
Mali 2002 En son bildirilen finansal sonuçlarý QAD ekonomik yavaþlama ve büyük satýcýlarý ve kendi yaþýtlarý ile çok rekabet ile boks maçý için geliþtirilmiþ deðer teklifi ve nakit durumu ile, dönüþ noktasý yaklaþýyor gösterebilir.

faaliyet hacmi   dördüncü çeyrek için geliþtirilmiþ faaliyet sonuçlarý rapor ve 31 Ocak 2002 tarihinde sona eren mali 2002 yýlýnda. Q4 2001 için gelirleri% 8 önceki Q3 2002 yýlýnda rapor 49.600.000 $ dan, 53.500.000 $ tutarýnda, ama 10% aþaðý bir yýl önce 59.200.000 $ ile karþýlaþtýrýldýðýnda. Ayný þekilde, Q4 2002 19.600.000 $ olan lisans gelirleri önceki Q3 2002 yýlýna% 36 iyileþme, ama yine aþaðý 10% Q4 2001 yýlýnda 21.800.000 $ ile karþýlaþtýrýldýðýnda. Satýn almalar, Devamı…
Küçük Ýþletmeler Ýçin ERP Yolu - Bölüm 1: Araþtýrma
Araþtýrma, deðerlendirme ve seçimi: En danýþmanlarý bir yazýlým uygulama projesi öncesinde üç aþamada olduðu konusunda hemfikirdir. Bu üç parçalý makale küçük iþletmelerin daha iyi ne gerek anlamak ve onlar için en iyi ürün ve satýcý bulmak nasýl yardýmcý olacak ipuçlarý ve gerçek hayatta örnekler vererek, her biri anlatacaðýz.

faaliyet hacmi  her zaman her bir faaliyet için yaklaþýk tam olarak ne zaman kolay deðil. Yine de, sizin ve çalýþanlarýnýzýn bunlarý gerçekleþtirmek için ortalama süre ne ana iþlemleri ve ne olduðunu bilmeli. Listeden ile bittiðinde, en önemli faaliyetleri var nerede süresi, öncelik, ve tekrarýný baðlý olarak, gösterilen, bunu özetlemek. Ne öncelik türü, süresi, ve þirket için önemine baðlý olarak, her bir faaliyet için karar vermelidir. Örneðin, banka uzlaþma bir saat alabilir Devamı…
SAS: Liderlik Sürdürmek çaba
SAS Institute bir iþ zekasý ötesine geçerek, baþarýlý olmuþtur. Son zamanlarda, son zamanlarda, teknoloji liderliðini sürdürme bazý dikey pazarlarda geniþleyen ve düþük-uç pazara daha dikkatli olma odaklanmýþtýr.

faaliyet hacmi   genelinde 200 ofis ile faaliyet iþ analitiði Kuzey Carolina merkezli (US) saðlayýcýsýdýr Kuzey Amerika, Avrupa, Asya Pasifik, Latin Amerika ve Afrika da 100 ülke. 2003 üzerinde yaklaþýk 14 oranýnda bir artýþ olduðu, yaklaþýk 10.000 kiþi istihdam ve 2004 yýlýnda $ 1,5 milyar dolar (ABD Dolarý) gelir kaydetti. SAS bu benzersiz entegre zaman, bir tarihi ve bir tahmin görünüm hem de daha kapsamlý bir iþ bakýþ açýsý saðlamak, yazýlým ürünlerinin bir paketi ile þirket Devamı…
Dikkat! Bir Geleneksel ERP Sistemi Projeleri teslim yardýmcý olacaktýr?
Bir müþteri için özel olarak inþa Þirketler genellikle özellikle hacimli üretim etrafýnda tasarlanmýþ sistemleri her yerde uygun olduðunu düþünüyorum orta piyasa,, bazý ERP satýcýlarý tarafýndan anlaþýlmasý veya iyi ele alýnmayan benzersiz gereksinimleri vardýr.

faaliyet hacmi  karar verebilir   in aþaðý faaliyetlerinde uygulanan çaba artýrarak zaman telafi etmek için   genel tarih vurmak için. 2.   Proje üreticileri her zaman kurþun-zaman kontrol olamaz biliyorum.      Konularda her türlü hatta basit bir proje sunmak için planý etkileyebilir. Müþteri   tasarým onayý ile geç? Eðer gün siteye eriþim alýnamýyor   ihtiyacýnýz var? Geniþ yük bir polis eskortu ihtiyacý var? Kaynak zamanýnda kontrol edilemez?   Tüm bu planý sunmaya bir Devamı…

Son aramalar:
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Others