Ana sayfa
 > search far

öne çıkan belgeler ile ilgili » i ve surec ve yonetim


ERP Plus ve Ötesi
ERP Ayrýca metal imalatçýlar kendi alýntý düzene gereken araçlarý, sipariþ giriþi, stok kontrolü, üretim, emek toplama, nakliye ve faturalama iþlemleri saðlar.

i ve surec ve yonetim  eðer geniþ, uzun-ERP ayak izi, ve ölçeklenebilirlik. Aday müþterilerine her zaman bir çözüm teslim için bir sözleþme süre ýsrar ve ürün paketi ile baþarýlý olmuþtur referans siteler (tercihen dikey pazar alaný olarak), almalýsýnýz. Verticent finansal açýdan artýk bir sorun olmamalý raðmen, PowerCerv ölümü dayanan þüpheler ile kullanýcýlar herhangi bir kalan sorularý ele olmasý Verticent mevcut yönetimine açýkça konuþmak gerekir. Kendi kendine yeterli kalmasýný Devamı…
Teşvik ve Tazminat Yönetimi
Enterprise incentive management (EIM) and employee compensation management sit between HR, CRM, Accounting, and sales force automation. These applications help sales executives gain perspective on ...
Start evaluating software now
Ülke:

 Security code
Already have a TEC account? Sign in here.
 
Don't have a TEC account? Register here.

Ilgili Belgeler » i ve surec ve yonetim


Ýþ Zekasý: Onun Ins ve Çýkýþlarý
Günümüzün rekabetçi iþ ortamýnda, bir organizasyon için iþ bilgilerinin kalitesini ve zamanýnda sadece kar ve zarar arasýnda bir seçim, bu hayatta kalma ya da iflas bir sorudur. Hiçbir iþ organizasyonu iþ zekasý kaçýnýlmaz faydalarý inkar edemez.

i ve surec ve yonetim  Ýþ Zekasý: Onun Ins ve Çýkýþlarý veri ambarý , DW , ayýklama , dönüþüm , ve yük , ETL , veri mart /> Ýþ Zekasý: Onun Ins ve Çýkýþlarý Mukhles Zaman - Temmuz 5, 2013 Read Comments Baþlangýçta yayýnlanan - 10 Ocak 2005 Giriþ Ýþ zekasý (BI) günümüz BT dünyasýnda büyük bir terim olduðunu. Bazý anlaþýlabilir, ancak birçok kiþi tarafýndan yanlýþ bir kavramdýr. Bu makalenin amacý, BI ne olduðunu açýklamak ve ana bileþenleri tartýþmaktýr. Ayrýca neden BI Devamı…
Finans ve Muhasebe best-of-cins Yaklaþýmý
CODA en anlayýþlý muhasebe ve finansal teklifleri bütçeleme, tahmin, puan kartlarýný ve iþbirliði ve güvenli bir Microsoft Excel tablolarý kullanýn araçlarý içerir. Ancak, CODA dar uzman ve büyük ölçekli entegre bir iþletme sistemi teklifleri karþý best-of-cins yaklaþýmý savunmak gerekir.

i ve surec ve yonetim   eski ürün liderliðindeki CODA iþ ve hizmetler liderliðindeki Bilim Sistemleri grubun kombinasyonu ev sahipliði yaptý hizmetleri ve finansal ürün ile tam entegre bir e-tedarik ürün içerecek þekilde sunan geniþletti. CODA böylece de felaket kurtarma hizmetleri tanýttý ve bu HP 3000 , DEC VAX ve IBM AS/400 , en kýsa sürede pazar geliþmeleri olarak hareket edemez müþterilerine güven vermek. CODA da, piyasaya teslim hýzý dünya çapýnda kapsamý geniþletmek ve dolaylý satýþ Devamı…
CEO, CFO ve TCO
Toplam sahip olma maliyeti (TCO) "yatýrým getirisi" (ROI) "yatýrým" önemli bir bileþenidir. Doðal olarak, CEO'su (CEO) ve baþ mali iþler görevlisi (CFO) YG hakkýnda bakým, ama TCO gerçekten çeviklik bir ölçüsüdür?

i ve surec ve yonetim  ölçer. Bu yatýrým karþýlýðýnda i önemli bir bileþenidir (ROI). Doðal olarak, CEO su (CEO) ve baþ mali iþler görevlisi (CFO) YG hakkýnda bakým, ama TCO karmaþýklýðý bir ölçüsüdür? TCO çeviklik veya çeviklik eksikliði bir ölçüsüdür? Daha yüksek bir TCO bir þirketin müþteri ve pazar taleplerini karþýlamak için bir kuruþ açmak daha az yapabiliyor anlamýna mý geliyor? TCO-kimin umurunda? üretiminde bir Aðustos 2006 Aberdeen Group kurumsal kaynak planlamasý Devamı…
Vergi ve Vergi için deðil
Ýnternet ticaret Vergi Superbowl 2.000 sadece bir aný sonra Amerika Birleþik Devletleri uzun etrafýnda atmýþ olur bir futbol olacaktýr. Singapur'da, ancak, pozitif negatif vergi bkz

i ve surec ve yonetim  Vergi ve Vergi için deðil gelir vergisi yazýlým , vergi programý , vergi kanunlarý , vergi yardým Vergi , devlet vergi yazýlým , satýþ vergisi formlarý , vergi çevrimiçi , vergi hazýrlýk Vergi çevrimiçi , vergi yazýlým , gelir vergisi dosyalama , online vergi hizmeti , online vergi yazýlým , online vergi hizmetleri , vergi danýþmanlarý , devlet vergi dosyalama , tüketici kullanýmý Vergi , iþ vergi yazýlým , kullaným vergisi , Vergi hukukunda , vergi formlarý devlet , vergi Devamı…
Logility: Tedarik Zinciri Yenilikçi ve beygir
Logility, ortak tedarik zinciri yazýlým çözümleri global saðlayýcýsý, nispeten küçük, ama fonksiyonel kapsamý (yürütme planlamadan) ve uzmanlýk derinliði ile eþit ya da hizmet verdiði pazarlar için rakiplerinin daha güçlü üzerindedir. TEC baþ analisti PJ Jakovljevic Logility yetenekleri ve pazarlama görüþmeler Logility baþkan yardýmcýsý, Karen Bursa genel bir bakýþ sunmaktadýr.

i ve surec ve yonetim   ama uzmanlýk fonksiyonel ayak izi ve derinliði ile eþit ya da hizmet verdiði pazarlar için bu rakiplerinin hepsinden daha güçlü üzerindedir. Ayrýca, Tüketim Mallarý Teknoloji okuyucularý dergisinin yýllýk Readers Choice Anketi bir tedarik zinciri planlama (SCP) müþteri deneyimi son sýrada yer Logility sayýsý. S & OP Büyüme Sürücü olarak Logility da 2012 mali yýlý-Logility son üç çeyrek boyunca bir kuyruklu yüzde 38 toplam gelir artýþý, yüzde 88 yeni lisans büyüme ve Devamı…
Tatlý Noktasý ve ne-Notlar: Kurumsal Yönetim Yazýlýmý Satýcý Önemli Çözümleri saðlar
Deltek yurtiçinde ve yurtdýþýnda profesyonel hizmet firmalarý, hem de federal müteahhitler ve proje-odaklý iþletmelerin dizi de dahil olmak üzere çeþitli pazarlarda, hedef baðýmsýz ve birlikte modüller bir zenginlik kullanýr.

i ve surec ve yonetim  müþteri için hizmet özelleþtirmek için ve düzgün ilgili gelir ve giderler tahsis ihtiyacý nedeniyle ürün üretici firmalar, daha proje muhasebe beri bu uygulamalar, birbirleriyle el ele gider. Kuzey Amerika vardiya bir hizmet tabanlý ekonomiye bir üretim tabanlý ekonomiden devam ederken, proje odaklý kuruluþlar için pazar çok geniþletiyor. Müþterileri ve satýcýlarý hem de projeleri ile ilgili maliyetleri izlemeniz gerekiyor Dahasý, faaliyetlerin artan bir dizi dýþ kaynak doðru Devamı…
Adresleme Kanallar ve düþük-End Market
Microsoft kaynaklarýný artýrmak ve MBS baðýmsýz yazýlým satýcýlarý (ISV) ve katma deðerli satýcýlar (VAR) için yeni araçlar ve teklifleri sunmak için planlarýný açýkladý. Bu çabalar müþterilerinin özel ihtiyaçlarýna ile hizmet ve çözümler uyum saðlamak ortaklarý için güçlü fýrsatlar saðlayarak, MBS Grubun ortaðý odaklý dikey strateji hýzlandýrmak için tasarlanmýþtýr. Microsoft, bu iþletmelerin zaman içinde büyüdükçe daha ölçeklenebilir ürünler için bir sýçrama tahtasý veya bir beslenme alanýdýr küçük iþletme pazar olmak zorundadýr.

i ve surec ve yonetim  için tasarlanmýþtýr sayede MBS ISV ve Katma Deðer, için yeni araçlar ve teklifleri sunmak için planlarýný açýkladý müþterilerinin özel ihtiyaçlarýna ile hizmet ve çözümler. Bu amaçla , 2006 mali yýlý sonuna kadar, MBS Grup dikey çözüm veya hizmet için mevcut ortaklarýn yüzde 50 uyum taahhüt eder. Buna ek olarak, saha kaynaklarý ve ile-ortak pazarlama dikey ile uyumlu olacak. Ilk çabalarý üretim, daðýtým, kamu sektörü ve hizmetler içinde on dört dikey vurgulamak Devamı…
Kuþlar, B ve Web
Medya devi NBC Ýnternet kanat küçük iþletme portal AllBusiness.com satýn

i ve surec ve yonetim  ilgi olacaktýr   AllBuisness.com çarþý içinden ve daha küçük þirketlere satmak   beklediðimiz yeni fikirler taklit sitede uygulanacaktýr. Devamı…
Ýþ Zekasý ve Kimlik Tanýma-IBM'in Varlýk Analytics
IBM'in Varlýk Analytics Çözüm (EAS) toplanan verilerin ve iliþkili veri örgülerine göre bireyleri tespit ve baðlantý tanýr. EAS dolandýrýcýlýk tespit ve önlemek için hükümetler ve finans ve sigorta sektörlerinde öncelikle kullanýlýr.

i ve surec ve yonetim  belirlenmesi ulusal güvenlik korumak için ve potansiyel güvenlik tehditleri bir listesini geliþtirmek için çok önemlidir. Örneðin, Amerika Birleþik Devletleri þu anda teröre karþý savaþta adý tanýma teknolojisini kullanýyor. ABD Ýç Güvenlik belirlemenize yardýmcý ve sorgulamalar sýrasýnda iliþki bilgi toplamak için kaldýraç veri için bir çaba Irak veri kaynaklarý analiz etmek için EAS kullanýlan ajansý. Sonuç olarak, istihbarat ajansý personel, servis personeli, Devamı…
Çin Ýþletmeleri Gerçekten MES ve WMS ihtiyacýnýz var mý?
Çin'de hýzlý sanayileþme ve diðer geliþmekte olan ülkeler raðmen, çoðu üretim yürütme sistemleri (MES) ve depo yönetim sistemleri (WMS) Kuzey Amerika, Batý Avrupa ve Japonya'da bulunur. Bu sistemler Batý'da olaðanüstü verimlilik artýþý mümkün kýlmýþtýr. Ancak, Çinli üreticileri MES ve WMS yetenekleri yeni nesil verimliliklerini artýrmak için gerekli.

i ve surec ve yonetim  becerileri ile yaþlý iþçiler iþten ve karlý olmak için onlarýn en verimli operasyonlar kapanýyor.   ithal malzeme Maliyetleri yükseliyor ve spot sýkýntýsý geliþtiriyoruz. Çin þimdi endüstriyel mallarýn dünyanýn en büyük ithalatçý biridir, petrol çelik ve çimento, ve kabaran iþtahý yerinde sürüyor küresel piyasalarda fiyatlarý. Batý üreticileri bir ihracatçý olarak Çin in rekabet avantajý koruyan yapay olarak düþük Yuan Renminbi deðeri, tutmak için Çin Devamı…

Son aramalar:
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Others