Ana sayfa
 > search for MaxxCat

Featured Documents related to » ile i sureci iyile tirme


ERP Yazılım Değerlendirme Raporları
ERP Yazılım Değerlendirme Raporları
ERP yazılım değerlendirme raporu yazılım yetenekleri veya sağlanan hizmetleri hakkında geniş bilgi sağlar. ERP kapsamlı modelinde her şeyi kapsayan, RFI raporu ve iş gereksinimlerine araştırma için değerli dir.


ERP sistemleri için RFP şablonlar
ERP sistemleri için RFP şablonlar
ERP sistemleri için RFP şablonlar, sizin seçim kriterleri kurmak zemin kontrolü, üretim yönetimi, finans, satış ve insan kaynakları ve toplu kontrolü ve raporlama, formül ve yönlendirme yetenekleri kadar alışveriş yapmak için yardımcı


ERP Değerlendirme Merkezi
ERP Değerlendirme Merkezi
Kurumsal kaynak planlaması (ERP) yazılım gereksinimleri tanımlayın, satıcılar ölçmesini bilin ve en iyi çözümü seçiniz.


Documents related to » ile i sureci iyile tirme


Bir Uygulama Ürün deðiþtirme mi?
Bir uygulama ürün deðiþiklikler söz konusu olduðunda, kötü, iyi ve çirkin vardýr. Gözlerinizi açýk, dikkatli deðiþiklik süreci girin.

İLE İ SURECİ İYİLE TİRME: ürünün düz vanilya sürümü ile yaþayamam. Ki durum ise, bu ihtiyaçlarý karþýlamak için paket deðiþtirmek gerekir? Kazanç deðer? aðrý bir deðiþiklik nedir? bir deðiþiklik satýcý istediði her þeyi farklý gerçekleþtirmek için bir uygulama almak için yazýlmýþ herhangi bir koddur. Bu satýcý tarafýndan sevk programlarý içinde kod yazma ile anlaþma olabilir veya bu programlarýn harici kod içerebilir. Bazen deðiþiklikler veritabanýna yeni alanlar ekleyerek içerir.
05.07.2013 18:51:00

Bir birleþtirme ERP Satýcýnýn Sweet Spot
CMS Yazýlým (þimdi SOLARSOFT Ýþ Sistemleri olarak da bilinir) büyük bir küresel oyuncu olmayabilir, ancak kurumsal kaynak planlama çözümleri özelleþtirilebilir elektronik veri deðiþimi fonksiyonlarý, depolama, daðýtým ve izlenebilirlik özellikleri de dahil olmak üzere tedarik zinciri yönetimi gereksinimleri, geniþ bir yelpazede ele.

İLE İ SURECİ İYİLE TİRME: saðlanan, hizmet ve destek ile desteklenmektedir. SOLARSOFT tüm uygulama, eðitim, bakým ve destek saðlar. Bu belirli tekrarlayan kesikli üretim ortamlarýnda mesafede olan bu küçük ve orta ölçekli üreticileri (örneðin, otomotiv tedarikçileri, tüketim mallarý üreticileri, metal damgalama maðazalar, plastik kalýpçýlar, vb) zamanýnda talep giderek daha güçlü müþterilere sahip olmasý sayesindedir teslimat, mükemmel bir düzen doðruluk ( Perfect Sipariþ-Ýç-Out veya
05.07.2013 23:50:00

Your Kurumsal Yazýlým deðiþtirme Karþý Örneði
Deðiþtirerek kurumsal yazýlýmlara karþý vaka güçlü biridir. Standart yazýlým teklifleri tutarlý bir performans için araþtýrma, geliþtirme ve kapsamlý test milyonlarca dolar ürünüdür. Bu ve diðer çeþitli nedenlerden dolayý, deðiþiklikler hemen hemen mantýklý asla.

İLE İ SURECİ İYİLE TİRME: tanýmlayalým. Modifikasyon özelleþtirme ile ayný deðildir. Modern, esnek kurumsal uygulama paketi kullanýcý temel kodu veya iþ mantýðýný deðiþtiren bir deneyim-olmadan çoðu iþ ihtiyaçlarýna ve özel karþýlamak için kolayca özelleþtirilebilir olmalýdýr. Modifikasyon aslýnda kodu ve uygulama arkasýnda çalýþan iþ mantýðý deðiþtirerek anlamýna gelir. Özel programlama özel talepleri karþýlamak için gerekli olduðunda deðiþiklikler, uygulama maliyetini
05.07.2013 23:49:00

Süreç Üretim Ürün Geliþtirme hazýrlanýyor
Süreç üretim odaklý kurumsal kaynak planlama olanlar ile proses endüstrisi odaklý ürün yaþam döngüsü yönetimi yeteneklerini birleþtirerek özellikle ürün geliþtirme ve yasal uyumluluk alanlarýnda, süreç üreticilerine özel zorluklarý birçok hafifletmeye yardýmcý olabilir.

İLE İ SURECİ İYİLE TİRME: nedenle, burada kesikli üretim ile proses imalat biriyle parçalar veya bileþenler bir görüþmelerde, maddeler konuþuyor. Benzer þekilde, formüller malzeme faturalarý yer alan (ürün aðaçlarý) ve ölçü (yani, kilo, çanta, kutu, ons, ve litre) Cabrio birimleri birimleri ile ilgili olabilir. Böylece , gýda, içecek, kimyasallar, boyalar, ilaçlar, ve birçok tüketim iyi s (CPG) oldukça farklý onlarýn ayrýk göre daha üretilmektedir. Iþlemi imalat tipik formülleri ya da tipik olarak
05.07.2013 23:50:00

SAP AG - Bir Yeni Boyut ile ERP Lideri
Bugün, SAP baþlangýçta Tedarik Zinciri Yönetimi, Müþteri Ýliþkileri Yönetimi (CRM, Ýþ Zekasý (baðýmsýz iþ uygulamalarý yer aldýðý

İLE İ SURECİ İYİLE TİRME: - Bir Yeni Boyut ile ERP Lideri tedarik zinciri yönetimi makaleleri , tedarik zinciri yönetimi iþ , tedarik zinciri yönetimi derece , tedarik zinciri yönetimi daðýtým tedarik zinciri yönetimi /> SAP AG - Bir Yeni Boyut ile ERP Lideri P.J. Jakovljevic - Haziran 28, 2013 Read Comments Satýcý Özet kurulan   1972 yýlýnda beþ eski IBM çalýþaný tarafýndan ve Walldorf, Almanya, SAP AG merkezli   , Kurumsal Kaynak Planlama (ERP) yazýlýmý arenada 1 numaralý satýcý   (19.000
28.06.2013 21:00:00

Intentia ile Manhattan Associates Ortaklarý
Manhattan Associates ve Intentia arasýnda yeni bir ittifak tüketim mallarý, gýda ve içecek, ve giyim sektörlerinde müþteriler için depo ve ulaþým yönetim yetenekleri ile ERP tamamlayan hedefleniyor.

İLE İ SURECİ İYİLE TİRME: Intentia ile Manhattan Associates Ortaklarý wms sistemi , ERP karþýlaþtýrma , erp yazýlýmý karþýlaþtýrma , erp baan , üst erp yazýlýmý , erp yazýlýmlarý , lojistik yönetim sistemi , ERP sistemleri , depolama yönetim sistemi karþýlaþtýrmak depo yönetim sistemleri , depo yönetim sistemi wms , üst ERP sistemleri , ERP modülü , depo sistemi /> Intentia ile Manhattan Associates Ortaklarý Steve McVey - Temmuz 5, 2013 Read Comments Manhattan   Intentia ile Associates Ortaklarý
05.07.2013 16:23:00

EAI Satýcý Crossworlds Middleware Özelleþtirme kolaylaþtýrýr
Crossworlds Yazýlým, bir kurumsal uygulama entegrasyonu satýcý, müþterilerin özel iþlevselliði ile bileþenler ve yardýmcý programlar elde etmek için daha kolay yapýyor. Satýcý bazý bileþenler için ek ücret ile yýlda 50.000 $, bir abonelik esasýna göre bir Crossworlds Exchange sitesinde yaratacak.

İLE İ SURECİ İYİLE TİRME:         bazýlarý için ek ücret ile yýlda 50.000 $ karþýlýðýnda abonelik temelinde,         bileþenler. Satýcý hedefi müþterileri için geliþtirme kolaylaþtýrmak için         ve EAI çözüm daha her yerde olun. olarak         Ayrýca, satýcý duyurdu Ingersoll-Rand Corporation ýn olacak bu         onlarýn Oracle E-ihale ve eski baðlanmak için Crossworlds aracýný kullanýn         uygulamalarý. Crossworlds e-iþ altyapý yazýlým�
05.07.2013 16:34:00

ICC Ýktidar altýnda Andersen in Bölünmüþ olarak Etkileri ve Tutumlar: Danýþmanlýk Rumuz Deðiþtirme için Go
Andersen Consulting yönetim ve teknoloji danýþmanlýðý firmanýn alaný Arthur Andersen'in tecavüz üzerine Arthur Andersen ve Andersen Worldwide ile çalýþan bir savaþ olmuþtur. Tüm yükümlülüklerini Aðustos 7 sürümleri Andersen Consulting kazanmak, bir isim deðiþikliði hafif hükmü ile, baðýmsýz bir þirket haline dönme.

İLE İ SURECİ İYİLE TİRME: Teþkilatý         yönetim ve BT ile Arthur Andersen Vergi / Denetim bölümü         danýþmanlýk kolu, MICD (Yönetim ve Bilgi Danýþmanlýk Bölümü).                Erken         tartýþmalý sorunlarý maaþlarý bu yana, iki iþ birimleri arasýnda ortaya çýkan         kuruluþ çapýnda eþit tutulmasý gerekiyordu. Bu da maaþlarý yol açtý         (büyük bir göç ile sonuçlanan piyasa deðerinin altýnda tutuluyor MICD içinde
05.07.2013 16:45:00

FileNet XML ile Panagon Web Yayýnevi artýrýr
Panagon Web Yayýnevi yayýnlanan tüm belgeleri tutarlý bir görünüm ve stil korumak saðlar akýllý doküman analizi ve haritalama, saðlamak soyutlama yetenekleri içerir.

İLE İ SURECİ İYİLE TİRME: FileNet XML ile Panagon Web Yayýnevi artýrýr FileNet sertifikalý profesyonel , iþ süreçlerini optimize , iþ süreci optimizasyonu , iþletme yönetimi yazýlýmý , iþ süreci modelleme /> FileNet XML ile Panagon Web Yayýnevi artýrýr P. Hayes - Haziran 28, 2013 Read Comments Olay Özeti   FileNET Corporation (Nasdaq: Dosya) bugün yeni Panagon Web Yayýnevi açýkladý   Yeni XML dil ve artan yayýn saðlar TM 4.0 yazýlýmý,   Web tabanlý bilgi geliþmiþ içerik yönetim desteði
28.06.2013 21:06:00

Kuzey Amerikalýlar Çin için Daha Yazýlým Geliþtirme Çalýþmasý gönder mý?
Bu makalede, Çin dýþ kaynak yazýlým geliþtirme ile ilgili riskler ve fýrsatlar ele. Bu, Çin, bir dýþ kaynak hedef olarak, Hindistan ile karþýlaþtýrýldýðýnda farklý riskleri olmadýðý sonucuna varmaktadýr. Ancak, Çin'e giden de Kuzey Amerikalýlar karþý karþýya olduðunu ileri maliyet azaltma baskýsý ve Çin pazarýnýn geliþen iç talep dikkate fýrsatlar getirebilir.

İLE İ SURECİ İYİLE TİRME: Yönetimi dýþ kaynak kullanýmý ile ilgili birçok riskleri vardýr. Bu makalede, biz daha büyük olanlar sadece birkaç bakacaðýz. Kuzey Amerika müþterileri Hint dýþ kaynak satýcýlarý ile güçlü ortaklýklar inþa beri, Hindistan ve Çin arasýnda karþýlaþtýrmalar önemli risk faktörleri ele daha verimli olabilir. Satýcý Durumu global yazýlým ve iþ süreçleri dýþ kaynak merkezi, Hindistan gibi nitelikli dýþ kaynak satýcýlarý bir dizi ile istikrarlý bir dýþ kaynak ekosi
05.07.2013 23:50:00

SouthWare Mükemmellik Seri: Mükemmellik kolay yapmaDördüncü Bölüm: Uygulama Analizi ve Geliþtirme Ortamý
Bu tam bir þirket hizmet sözleþmesi, günlük planlama altýnda her bir donaným parçasýnýn için hizmet sözleþmeleri, parça servis geçmiþleri ve gerekli önleyici bakým yönetmek ve sevk yardýmcý olmak için dört özel uygulamalar oluþur hizmet yönetim sistemi ve hizmet faturalama olduðunu.

İLE İ SURECİ İYİLE TİRME: güçlü filtreleme ve doðrulama ile bir ithalat uygulamadýr. Bu güçlü bir yardýmcý için kullanýlabilir Baþka bir iþ sisteminden SouthWare geçerken muhasebe verilerini dönüþtürün. Düzenli satýcý tarafýndan saðlanan elektronik katalog envanter fiyatlandýrma güncelleyin. Elektronik zaman saati yakalanan verilerden bordro istisna saat giriþleri oluþturun. Bir satýcý fiyat kýlavuzu yeni stok öðeleri ekleyin. Bir elektronik el sayým cihazý, fiziksel envanter iþlemleri
05.07.2013 19:35:00


Son aramalar:
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Others