Ana sayfa
 > search far

öne çıkan belgeler ile ilgili » sarbanes oxley icin


Sarbanes-Oxley Yasasý ile Uyumluluk saðlamak için Ýþ Zekasý Altyapý Kullanýmý
2002 Sarbanes-Oxley Yasasý (SOX) kendi finansal nasýl yönetildiði üzerinde büyük bir yük koyarak, kuruluþlar, kendi veri ve raporlama süreçlerini etkilemiþtir. Ýþ zekasý çözümleri kuruluþlar SOX uygunluðu ele saðlayan, bu konulara cevap vermek.

sarbanes oxley icin  Sarbanes-Oxley Yasasý ile Uyumluluk saðlamak için Ýþ Zekasý Altyapý Kullanýmý Sarbanes-Oxley Yasasý ile Uyumluluk saðlamak için Ýþ Zekasý Altyapý Kullanýmý Lyndsay Wise - Temmuz 5, 2013 Read Comments Giriþ ABD Sarbanes-Oxley Yasasý (SOX) 2002 hileli muhasebe için potansiyel yatýrýmcýlar korumak için kurulmuþtur. Bu Enron gibi birçok þirket skandallarý, en maruz kaldýktan sonra ve WorldCom iþleri, ABD hükümeti halka iþlem gören kuruluþlardan doðru finansal raporlama ve Devamı…
KOBI'ler için ERP (2012)
TEC'in KOBI'ler için yeni ERP değerlendirme modeli daha küçük işletmelerin yazılım gerekliliklerini hedefler. Organizasyonunuzun faaliyet gösterdiği alan çok sayıda değilse ve ERP işlevi iç...
Start evaluating software now
Ülke:

 Security code
Already have a TEC account? Sign in here.
 
Don't have a TEC account? Register here.

Ilgili Belgeler » sarbanes oxley icin


Önemli Sarbanes-Oxley Yasasý koltuk ve ne onlar Tedarik Zinciri Yönetimi için ortalama
Sarbanes-Oxley Yasasý (SOX) iki bölümü tedarik zinciri yönetimi için önemli etkileri vardýr. Ancak iþletmelerin bu yasa ile uyum için süreçleri basitleþtirmek için geliþtirilen yazýlým araçlarý kullanarak daha kolay SOX yarattýðý zorluklarý karþýlayabilir.

sarbanes oxley icin  Önemli Sarbanes-Oxley Yasasý koltuk ve ne onlar Tedarik Zinciri Yönetimi için ortalama ayrýlýðý , SOD , GRC , , yönetim , risk yönetimi , ve uyum , tedarik zinciri yönetimi , SCM , iç denetim kontrolleri , dýþý bilanço yükümlülükleri , satýcý yönetilen envanter , VMI , bilgi teknolojisi , BT , SAS 70 Tip II Raporu /> Önemli Sarbanes-Oxley Yasasý koltuk ve ne onlar Tedarik Zinciri Yönetimi için ortalama P.J. Jakovljevic - Temmuz 5, 2013 Read Comments SCM ile ilgili koltuk: Devamı…
Görev ayrýlýðý ve Sarbanes-Oxley Uyum Sorunlarý Rolü
Sarbanes-Oxley Yasasý (SOX) halka açýk firmalarýn muhasebe ve raporlama uygulamalarý düzenleyici standartlara uygun olduðunu göstermek için gerektirir. SOX Bölüm 404 bu mevzuatýn görev-önemli bir yönü ayrýlmasý ve bu makalenin odak kavramý ve uygulama giderir.

sarbanes oxley icin  Görev ayrýlýðý ve Sarbanes-Oxley Uyum Sorunlarý Rolü ayrýlýðý , SOD , iþ süreci þeffaflýk , muhasebe yöntemleri , muhasebe ilkeleri , GAAP , Norwalk Anlaþma , UFRS , COBIT , ISACA , orta ölçekli iþletmeler için küçük , SMB , sahtekarlýk önleme , finansal raporlama , IT uygulama kontrolleri , kurumsal kaynak planlamasý , ERP ayrýlýðý /> Görev ayrýlýðý ve Sarbanes-Oxley Uyum Sorunlarý Rolü Alexander Hankewicz - Temmuz 5, 2013 Read Comments , ABD hükümeti uyum ve mali Devamı…
Sarbanes-Oxley Yasasý bir Uyum Iceberg Sadece Ýpucu Olabilir
Sarbanes-Oxley Yasasý iþletmelerin uymasý gereken tek hükümet düzenlemesi deðildir. Çeþitli diðerleri uygun kurumsal kaynak planlama ve finansal yönetim sistemleri uyum saðlamak için finansal ve analitik yetenekleri kapsamlý setleri saðlamak zorunlu olun.

sarbanes oxley icin  Sarbanes-Oxley Yasasý bir Uyum Iceberg Sadece Ýpucu Olabilir Basel Komitesi , Basel II deðerlendirmesi , reytinge analitik bir /> Sarbanes-Oxley Yasasý bir Uyum Iceberg Sadece Ýpucu Olabilir P.J. Jakovljevic - Temmuz 5, 2013 Read Comments Daha Finansal Raporlama Uyum Sarbanes-Oxley Yasasý (SOX) birçok iþletme için bir uyum buzdaðýnýn sadece bir ipucu olabilir. Yani, Uluslararasý Finansal Raporlama Standartlarý (UFRS) (Claudia Delto, 2005 makaleye bakýn 1 Ocak 2005 tarihinde tanýtýldý Devamı…
Kurumsal Kaynak Planlama Ýþ Süreçleri Yönetimi Kenar verilmesi
Iþ süreci yönetimi iþlevselliði saðlayarak, Tam umutlarý küçük ve orta ölçekli iþletmeler tarafýndan kullanýlan kurumsal kaynak planlama sistemleri için rekabet geliþtirmeleri getirmek için.

sarbanes oxley icin  (FDA) Bölüm 11, ABD Sarbanes Oxley Yasasý (SOX), Uluslararasý Standartlar Organizasyonu (ISO) ve madde güvenlik bilgileri formuna (MSDS) gereksinimleri. Gelecek için Tam rehin Tam orta pazarda paketlenmiþ iþ çözümleri için baþarýnýn anahtarý ayrý bilgi kaynaklarýna baðlayan teknoloji liderliði saðlamak olduðuna inanmaktadýr. Bu baðlamda, Tam rehin daha da Tam Küre ve Tam E-Sinerji ürün iþlevselliði entegre ve bu ürünlerin diðer üçüncü taraf iþ uygulamalarý ve mobil Devamı…
Süreç tabanlý Yönetiþim, Risk Yönetimi ve Uyum
Kaðýt kayýtlarý ve manuel, insan etkileþimi ile otomatik süreçlerin doðru dengeyi prosedürlerin esnek henüz kontrol seti ile maliyetleri kontrol altýnda tutmak gereklidir. Stratejik yazýlým kategorisi, yönetiþim, risk yönetimi ve uyumluluk, yardýmcý olmak için hazýrlanýyor.

sarbanes oxley icin   ya da Else) uyun: Sarbanes-Oxley bakýldýðýnda , Önemli Sarbanes-Oxley Yasasý koltuk ve ne onlar Tedarik Zinciri Yönetimi için ortalama ,   Sarbanes-Oxley Yasasý , Otomotiv Sanayi ve Gýda, Emanet ve Ýlaç Yönetmeliði , Evergreen -Çevre Düzenlemeleri bir Uyum Iceberg Sadece Ýpucu Olabilir Yüksek teknoloji ve Elektronik, Kimya ve Petrol ve Gaz Sanayi ve Küresel Ticaret ve Yönetim Rolü, Risk Yönetimi ve Uyum Yazýlým ve tanýmlanmasý Zorluklar ve Genel Yönetim, Risk Yönetimi ve Devamı…
Microsoft MBS Great Plains 8.0 için "Encore" Ýþlevsellik Ekle Bölüm: Olay Özeti
Great Plains önümüzdeki MBS eski bir baðýmsýz yazýlým satýcýsý (ISV) ortak Encore Ýþ Çözümleri edinme ile 8.0 sürümü kar amacý gütmeyen ve kamu sektörü muhasebe yetenekleri ekleyerek, Microsoft Business Solutions (MBS) kendi rakibi Best Software'in üstünlüðünü ortadan kaldýrmak için bir yol bulabilirsiniz hedef pazar.

sarbanes oxley icin  ve sorunsuz entegrasyon için   Sarbanes-Oxley için Solution Hýzlandýrýcý. Bu   üç parçalý bir not Bölüm varmýþtýr. Bölüm   Ýki Pazar Etki tartýþacaðýz. Bölüm   Üç Zorluklar kapak ve Kullanýcý Öneriler yapacaktýr.   comments powered by Disqus Kurumsal Yazýlým ýsýrýk büyüklüðünde Uygulamalar-Yeni Bir Trend | JD Edwards ERP Ürünler Oracle altýnda Geliþen | TradeStone Yazýlým Presents Bambu Rose | XTuple-ve Açýk Kaynak ERP ile ne kadar var? | Epicor Per Devamı…
Kurumsal Yazýlým Uygulamalarý için Denetim Hususlar Bölüm 2: Kontrol ve Denetim Vurgu uygulama
Denetim uzmanlýðý bir iç personel ya da baðýmsýz, dýþ kuruluþ tarafýndan saðlanan olsun, bir denetim uzmaný içeri futbol bir ceza ya da sayý durumda bir tekme uzman içeri kadar normaldir. Bir kurumsal yazýlým uygulamasý çoðunluðu tüm test hakkýnda düþünün, özellikle proje ekibinin iþleyen bir üyesi olarak bir denetçi bugünkü mükemmel ve mantýklý mantýklý.

sarbanes oxley icin  için bir giriþim 2002 Sarbanes-Oxley Yasasý (SOX) vardýr. Bazý Yasasý yeterince gitmez iddia olsa da, olumlu bir, agresif bir baþlangýç. Bu reemphasis mevcut ve devam eden sistemleri için iyi bir haber olsa da yazýlým uygulanmaktadýr gibi , bir denetim farkýndalýk ve önemli kontroller için ihtiyaç geliþtirme süreci oluþturulmalýdýr. Eðer proje yöneticisi veya proje sponsoru ise, muhtemelen þirketin CEO veya CFO, bu uygulama projenin baþýndan itibaren bir finansal saðlýklý Devamı…
Finansal Hizmetlere Uygulanacak Ýþ Süreçleri Yönetimi Nasýl mý?
Ýþ süreçleri yönetimi (BPM) finansal hizmetler þirketleri iç süreçlerini yönetmek ve verimliliðini ve doðruluðunu artýrmak için olanak saðlar. Özellikle Kuruluþlar, Sarbanes-Oxley ile anlaþma, uyum saðlamak için BPM odaklanmalýdýr ve hata ve risk en aza indirmek için olanlar.

sarbanes oxley icin   bu ihtiyaçlarý gibi 2002 Sarbanes-Oxley Yasasý gibi düzenlemeler (SOX), daha hýzlý yeni müþteriler edinme verimliliðini artýrmak, eski sistemler ile süreçleri entegre, manuel iþlemleri otomatik, analiz süreçleri ile uyumlu içerebilir risk yönetimi için, istisna iþleme iyileþtirilmesi ve darboðazlarý sayýsýnýn azaltýlmasý. BPM satýcýlarý bu sanayi gereksinimleri oynamak. Bayiler þirketlerin yapýsal bir þekilde kendi kaynaklarýný yönetmek için çözüm içinde Devamı…
Nasýl sonrasý uygulama Kurumsal Sistemler için bir Satýcý Malzemeleri Çeviklik
Agresso bilgilerini depo, iþ süreci ve raporlama ve analitik bilgi daðýtým modelleri ayrýlmaz bir sanal döngüsünde baðlantýlýdýr. Bu temel yetkinlikler herhangi bir deðiþiklik otomatik olarak iþ kesintileri aþýlamak olmadan diðerleri bir deðiþiklik bildirir.

sarbanes oxley icin  gördüðün herkes yeniden ABD Sarbanes-Oxley Yasasý (SOX) veya Uluslararasý Finansal Raporlama Standartlarý göz ardý edecek bir iþ akýþý (UFRS) uygun adýmlarý izin vermez Sarbanes-Oxley çoðunluða: Küçük ve Orta Ölçekli Ýþletmeler Ýhtiyaçlarýnýn Karþýlanmasý ). Ayný þekilde, bir farkýnda iþletme sistemi bu bilgileri baþka bir kritik iþleme için gerekli ise, birisi farklý bir ekran için belirli bir alanýn sürükle ve býrak taþýmak için izin olmaz. Adil olmak Devamı…

Son aramalar:
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Others