Ana sayfa
 > search far

öne çıkan belgeler ile ilgili » yukar daki kategoriler istatistiksel raporlar ile i ak raporlama


Finansal Raporlama-Kim Bu Ýhtiyacý?
Katý finansal raporlama uygulamalarýndan farklý olan run-of-the-mill finansal muhasebe gibi raporlama araçlarý muhasebe deðil. Kuruluþlar rutin yönetim muhasebesi için ortak raporlama araçlarýný kullanýn. Ama finansal raporlama uygulamalarý kuruluþlarý gerekli bilgi paylaþýmý ve açýklama gereklerine uymak için yardým, dýþ kullanýcýlar için finansal tablolarda ayrýntýlý olabilir. TEC analisti Jorge García finansal raporlama araçlarýnýn yararlarýný ele.

yukar daki kategoriler istatistiksel raporlar ile i ak raporlama  Yönetimi muhasebe yazýlýmý,finansal raporlama araçlarý,finansal muhasebe yazýlýmý,sas 70,uluslararasý finansal raporlama standartlarý,finansal raporlama uygulamalarý,denetim standartlarý,finansal raporlama düzenlemeleri,Sarbanes-Oxley hareket,mali uyum raporlama <denetim standartlarý hiçbir 70.> tablolar,emlak yönetimi muhasebe yazýlýmý <emlak yönetimi için> muhasebe yazýlýmý,muhasebe uygulama yönetimi yazýlýmý,muhasebe yönetimi yazýlýmý,serbest finansal muhasebe yazýlýmý,proje yönetimi muhasebe yazýlýmý Devamı…
KOBI'ler için ERP (2012)
TEC'in KOBI'ler için yeni ERP değerlendirme modeli daha küçük işletmelerin yazılım gerekliliklerini hedefler. Organizasyonunuzun faaliyet gösterdiği alan çok sayıda değilse ve ERP işlevi iç...
Start evaluating software now
Ülke:

 Security code
Already have a TEC account? Sign in here.
 
Don't have a TEC account? Register here.

Ilgili Belgeler » yukar daki kategoriler istatistiksel raporlar ile i ak raporlama


FRx yazýlým ile JD Edwards Takýmlar Raporlama Çözümleri Geliþtirmek için
JD Edwards son FRx yazýlým, finansal raporlama çözümleri için destek açýkladý. Bu yazýlým mümkün tam bir finansal görüntü elde etmek için birden fazla veritabaný, platformlar, ve sunucularýndan bilgileri pekiþtirmek için yapar.

yukar daki kategoriler istatistiksel raporlar ile i ak raporlama  Frx raporlama,frx yazýlým,jd Edwards desteði,jd edwards as400,jde iþ ilanlarý,jd edwards yükseltme,jde yazýlým,frx yardým,jd edward < > jd edwards danýþmanlarý,jd edwards sistemi,raporlama yazýlýmý,frx yazýlým corp,jde edwards,frx yazýlým þirketi,jd edwards danýþmanlýk Devamı…
i2 Teknolojileri Hyperion From Yardým Raporlama izle
onun TradeMatrix ™ uygulamalarý Hyperion Essbase entegre i2 kararý kullanýcýlarý için hoþ bir olaydýr.

yukar daki kategoriler istatistiksel raporlar ile i ak raporlama  Iþ zekasý,OBIEE,raporlama yazýlýmý,Essbase'i,raporu yazýlým,asp rapor,rapor asp net,raporlama aracý,Web raporlama,raporlama araçlarý <,> raporlama net,rapor jeneratör,iþ raporlama yazýlýmý,rapor aracý,raporlar asp net Devamı…
EPM Gerekli adet olarak Finansal Raporlama, Planlama ve Bütçeleme Bölüm: Yönetici Özeti
Kurumsal performans yönetimi (EPM) özünde iþ zekasý (BI) mimarileri ve teknolojileri ile uygulama ve yöntemlerin geliþmekte olan bir portföyü olduðunu.

yukar daki kategoriler istatistiksel raporlar ile i ak raporlama  ve devlet kurumlarý için yukarýda tasvir doðru ve doðrulanabilir raporlama için para ile vurgulanmýþtýr. Ancak, mali tablolarýn oluþturulmasý, bakýmý ve yaygýnlaþtýrma / yayýn (örneðin, kar ve zarar [P & L] tablolarý, bilançolar ve nakit akýþý raporlarý) geleneksel kullanýcýlarla, bakým-yoðun görevler olmuþtur sadece temel ihtiyaçlarýný karþýlamak için önemli çaba sarf. Üst pirinç arasýnda herkesin her zaman bu tür farklý görüþler, karmaþýk Devamı…
Michael McGrath, CEO, i2 Technologies ile röportaj
PRTM eski CEO'su ve kurucularýndan yönetim döngüsü ve felsefelerin keskin bir gözlemci. O i2 de dümen devraldý olarak, Michael McGrath þirketin tedarik zinciri bir sonraki nesil için hazýrlanýyor nasýl bahsediyor.

yukar daki kategoriler istatistiksel raporlar ile i ak raporlama  Tedarik zinciri manangement,scm Devamı…
J.D Edwards ile No More Mr Nice Guy
24 Mayýs, JD Edwards & Company 30 Nisan 2000 tarihinde sona eren ikinci çeyrek mali sonuçlarýný açýkladý. Daha önce ayný hafta, JD Edwards maliyetlerini azaltarak ve 'iþbirlikçi ticaret için yazýlým çözümleri konusunda lider bir saðlayýcý' olarak þirketin konumunu güçlendirmeye yönelik stratejik bir yeniden yapýlanma açýkladý.

yukar daki kategoriler istatistiksel raporlar ile i ak raporlama  Jd edwards,jd Edwards iþ ilanlarý,jde iþ ilanlarý,jd edwards oneworld,jd Edwards yazýlým,jd edwards dünya,jde edwards,jde oneworld,jde dünya <,> jd Edwards ERP,JDEdwards oneworld,jde cnc,jd edwards danýþman,jde erp,jd edwards eðitim Devamı…
Ticaret Bir ile, Sizin Reach Sizin kavrayýn olarak ayný Olabilir
Ticaret Bir tedarik zinciri çapýnda e-ihale çözümleri ve teknoloji geniþletmeyi amaçlayan giriþimleri geniþ bir yelpazede duyurdu. Þirket, bu onun satýn alma teklifleri tamamlar açýkladý, bu bundan sonra ne yapacak?

yukar daki kategoriler istatistiksel raporlar ile i ak raporlama  Lojistik,tedarik zinciri,satýn alma,tedarik,iþ ilanlarý lojistik,yerine,tedarik lojistik,yönetim süreci,tedarik zinciri iþ ilanlarý,depo yönetimi,perakende yazýlým,tedarik zinciri tedarik,nakliye yönetimi,envanter kontrol yazýlýmý Devamı…
Bitki düzey Sistemleri: Kaplama ve Engeller ile baþa çýkmak
Onlar tedarik zincirinde görünürlük eksikliði ve otomatik bir istisna tabanlý yönetim sistemi olmadýðý için üretim denetçiler ve tesis yöneticileri sürekli bir tesis içinde sorunlarý savaþýyoruz. Ancak, katma deðer iþleme katmaný þirket süreçlerini birleþtirmeye þeffaflýk ve baðlantý bilgileri oluþturabilirsiniz.

yukar daki kategoriler istatistiksel raporlar ile i ak raporlama  Tesis yönetimi,bilgi silolar,tedarik zinciri yönetimi,SCM Devamı…
AT & T PocketNet Hizmet Novell GroupWise ile Kablosuz Goes
Novell GroupWise ürün kablosuz PocketNet hizmet için AT & T ile takým olan ikinci ortak bir mesajlaþma sistemidir. Lotus Notes þu anda 50.000.000 üzerinde müþteri koltuk vardýr, ve Novell GroupWise AT & T PocketNet hizmet 70.000.000 kullanýcýlarýn potansiyel bir hedef pazar veren, 20.000.000 üzerinde müþteri sandalyeye sahip.

yukar daki kategoriler istatistiksel raporlar ile i ak raporlama  Pocketnet,AT & T,Novell GroupWise,Net hizmetleri yazýlým,AT & T PocketNet hizmet,Net Portal Hizmetleri stratejisi,takvim,mesajlaþma,iþ akýþý,GroupWise kurumsal müþterilere,GroupWise kablosuz eriþim,ortak bir mesajlaþma sistemi,Lotus Notes,iþbirliði-ileti sunucusu,kablosuz eriþim talep Devamı…
Jeff SourceForge.net Bates, Slashdot, ve Ostg ile röportaj
SourceForge.net ve Slashdot topluluklarýn geliþtirilmesi ve yönetimi Jeff Bates deneyimi açýk kaynak topluluðu katýlýmcýlarýn ilgi teþvik ýþýk tutuyor. O daðýtýk yazýlým geliþtirme çabalarýna yardým yönünde önemli teknolojik deðerlendirmeler ele alýnmaktadýr.

yukar daki kategoriler istatistiksel raporlar ile i ak raporlama  Açýk kaynak,özgür yazýlým,FOSS,topluluk,iþbirliði,yazýlým geliþtirme,yazýlým konfigürasyon yönetimi,sürüm kontrolü,daðýtýk geliþtirme,çýðýr açan bir teknoloji < > lisans,yazýlým daðýtýmý,Jeff Bates,sourceforge.net,slashdot,Ostg Devamı…
Microsoft SQL Server 2000 ile Onun kendi Köpek Mamasý yiyor
Microsoft, SQL Server 2000 üzerinde dünya çapýnda satýþ veri ambarý dahil olmak üzere 20 kritik iç sistemler, çalýþan açýkladý. Satýcý dünyada, bu "kendi köpek yemek yeme" olarak adlandýrýlýr. Gibi son zamanlarda, Microsoft XML için Web ve destek e-ticaret bastýrýyor tüm yazýlým satýcýlarý ile olduðu. SQL Server beta sürümü 2 hemen kullanýlabilir.

yukar daki kategoriler istatistiksel raporlar ile i ak raporlama  SQL Server 2000,veri madenciliði,Microsoft,dünya çapýnda satýþ veri ambarý,XML desteði,SQL Server 2000 beta sürümü 2,Geniþletilebilir Ýþaretleme Dili,xml < > Structured Query Language,entegre veri madenciliði motoru,Microsoft Windows DNA platformu,iþ-to-Business E-ticaret sektöründe,veritabaný mimarisi,veri ambarý,veri mart çözümleri,sunucu çözümü Devamı…

Son aramalar:
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Others